មេរៀនទី១៧: វីដេអូមេរៀន VBA

មេរៀនទី១៧: វីដេអូមេរៀន VBA

I. មេរៀនមូលដ្ឋាន VBA Programming អនុវត្តលើ Microsoft Access 2013

មេរៀនទី១ – ការប្តូរ From  Macro
មេរៀនទី២ – VBA Arguments
មេរៀនទី៣ – VBA Objects និង Properties
មេរៀនទី៤– VBA Events
មេរៀនទី៥ – អថេរ VBA Variables
មេរៀនទី៦ – VBA ប្រភេទ Data Types (Integer, Long, Double)
មេរៀនទី៧ – VBA ប្រភេទ Data Types (String and Date)
មេរៀនទី៨ – VBA បង្កើតក្នុងអនុគមន៍
មេរៀនទី៩ – VBA អនុគមន៍ Custom
មេរៀនទី១០– VBA Debugging – Immediate Window
មេរៀនទី១១ – VBA Debugging – Watch Window
មេរៀនទី១២ – VBA អនុគមន៍ If
មេរៀនទី១៣ – VBA Arrays
មេរៀនទី១៤ – VBA For Each Loop
មេរៀនទី១៥ – VBA Loop Through Recordset
មេរៀនទី១៦ – VBA Edit Records In A Recordset
មេរៀនទី១៧ – VBA Add New Record To A Recordset

 II. មេរៀន VBA Programming កំរិតខ្ពស់ អនុវត្តលើ Microsoft Access 2013

មេរៀនទី១៨ – Creating A Calendar
មេរៀនទី១៩ – Generating SQL
មេរៀនទី២០ – Manipulating Combo Boxes
មេរៀនទី២១ – Calling Sub Procedures
មេរៀនទី២២ – Variable Scope
មេរៀនទី២៣ – OnLoad Event
មេរៀនទី២៤ – Break On All Errors
មេរៀនទី២៥ – Option Explicit
មេរៀនទី២៦ – Initialising Variables
មេរៀនទី២៧ – DateSerial Function
មេរៀនទី២៨– Weekday Function
មេរៀនទី២៩ – DateAdd Function
មេរៀនទី៣០ – DateDiff Function
មេរៀនទី៣១ – Function to return days in month
មេរៀនទី៣២ – Multi-Dimensional Array
មេរៀនទី៣៣ – For Loops And Arrays
មេរៀនទី៣៤ – Month Function
មេរៀនទី៣៥ – Opening A Query As A recordset
មេរៀនទី៣៦ – Filtering A Recordset
មេរៀនទី៣៧ – RecordCount Property
មេរៀនទី៣៨ – BOF and EOF
មេរៀនទី៣៩ – Do While
មេរៀនទី៤០ – Comments
មេរៀនទី៤១ – Dynamically Creating Variable Names
មេរៀនទី៤២– Tag Property
មេរៀនទី៤៣ – Referencing Active Controls
មេរៀនទី៤៤ – Writing Lot’s of Code Quickly
មេរៀនទី៤៥ –HyperLinks