មេរៀនទី១:ដំឡើង SQL Server 2014

មេរៀនទី១:  ការដំឡើង SQL Server 2014

2អំពី SQL Server កម្មវិធី Microsoft SQL Server គឺជាទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ Relational Database Management System (RDBMS) បានបង្កើតដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft។ វាគឺមានសមត្ថភាពខុស អាចរត់ ដំណើរការ លើកុំព្យូទ័រ laptop ទោលទៅប្រព័ន្ធណែវឺក cloud servers បាន។ SQL Server គឺលេខ មួយ សម្រាប់ប្រើគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ លើពិភពលោក។ កម្មវិធី SQL Server 1.0 ដំបូងនៅឆ្នាំ 1989, SQL Server 2014 នេះរួមមានបញ្ចូលឧបករណ៍ សម្រាប់ជំនួញ business intelligence tools សម្រាប់វិភាគ និង របាយការណ៍ analysis and reporting tools។ ខាងលើនៃឧបករណ៍គ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្ន័យ ដូចជា ការបង្កើត database creation, backup, replication, security និងច្រើនទៀត។
Visual Basic.NET 2010ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ Database Management Tools
SQL Server មកជាមួយឧបករណ៍ជាច្រើន ដើជួយជាមួយការគ្រប់គ្រង database របស់អ្នកនឹងធ្វើការ programming ប្រភេទការគ្រប់គ្រង database រួមមាន:

  • បង្កើត & maintain databases
  • បង្កើត & maintain table
  • បង្កើត & maintain database object ផ្សេងទៀតដូចជា ផ្ទុក procedures, views។
  • បង្កើត & maintain និងកាលវិភាគ schedule data backups
  • បង្កើត & maintain users, roles។

មានកិច្ចការច្រើន ដែលអ្នកគ្រប់គ្រង database administrator (DBA) ត្រូវការ។

ប្រព័ន្ធ Server Database Systems SQL Server គឺជា server database system, ដូចនឹងកម្មវិធី MS Access។ មូលដ្ឋាន database systems ត្រូវបានរចនារត់លើ central server ឬ servers ផ្សេងទៀត អនុញ្ញាតអោយ  user ច្រើនអាចចូល access ប្រើទិន្នន័យ។  users ធម្មតាអាចចូល access ក្នុង database ឆ្លងកាត់តាមកម្មវិធី application។

ការរៀបរៀង SQL Server Editions SQL Server មានការរៀបរៀងច្រើន  តាម versions របស់វាដាក់អោយ ប្រើ ដែលមាន free SQL Server 2014 ជាមួយឧបករណ៍  Tools ជាច្រើន។

ការដំឡើង SQL Server 2014 ដើម្បីដំឡើង SQL Server 2014 លើ Windows Server 2012 R2 ដោយប្រើការ ដំឡើង installation wizard។ ការដំឡើង SQL Server 2014 Express ជាមួយ Tools លើ Windows Server 2012 R2 ដែលបានដោនឡូត ពី MSDN website។

ដំឡើង .NET 3.5 Framework តម្រូវការរបស់ SQL Server 2014 គឺដំឡើង .NET 3.5 Framework។ Windows 2012 ប្រើ .NET 4.0 ដោយ default ហើយតម្រូវអោយប្រើ .NET 3.5 លោកអ្នក ត្រូវការដំឡើងវាដំបូង។

ដំឡើង SQL Server ខាងក្រោមនេះជាការដំឡើងដោយប្រើ Installation Wizard.

1. ចុចពីរដង លើ installation file (អាចជា ISO file ហៅថាSQLEXPRWT_x64_ENU at 853,214 KB)
2. ចុចលើ Yes ប្រសិនបើសួរ Do you want to allow the following program to make changes to this computer?
កាលណាបានបង្ហាញ Choose Directory for Extracted Files, ចុចលើ OK ដើម្បីប្រើ default directory, ឬចុច Browse… ហើយជ្រើសរើស directory មួយផ្សេងទៀត:
SQL Server 20143. ការដំឡើងនឹងចាប់ផ្តើម:
SQL Server 20144. លោកអ្នកនឹងសួរ ប្រសិនបើចង់បានការដំឡើង stand-alone installation ឬ upgrade ពី version ចាស់របស់ SQL Serve។ ដើម្បីកំណត់ការដំឡើងថ្មី  stand-alone installation ចុចលើ New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation:
SQL Server 20145. ប្រសិនបើលោកអ្នកព្រមជាមួយ licence terms ជ្រើសរើសលើ  I accept the licence terms and click Next:
SQL Server 20146. នៅអេក្រង Feature Selection screen, ជ្រើរើសឬ មិនជ្រើសរើស លក្ខណ:ពិសេស។ លោកអ្នកអាចមើលការពណ៌នានៃលក្ខណ:និមួយដោយចុចលើវា។ ខាងក្រោមនេះ មើលឃើញតម្រូវការលើលក្ខណ:។ លោកអ្នកអាចប្តូរ default directories listed ពីខាងក្រោម។  ចុចលើ Next:
SQL Server 20147. នៅចំណុចនេះ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមាន  ដំឡើង.NET Framework 3.5 រួចស្រេច អ្នកនឹងទទួល error ខាងក្រោម:
SQL Server 20148. ចុចលើ Detailed Report នឹងបើក detailed System Configuration Check Report. ដើម្បីដំឡើង .NET 3.5 Framework មើល install .NET 3.5 Framework ចុចលើ Re-run។
9. មើល path (ឬចាកចេញ default) ហើយចុច Next:
SQL Server 201410. លើអេក្រង់ Server configuration លោកអ្នកអាចមើលលក្ខណ: user accounts និងប្រភេទ startup type, ឬចាកចេញពី configuration។ ចុចលើ Next:
SQL Server 201411. លើ Database engine configuration លោកអ្នកអាចាកចេញទាំងពីរ default settings ឬប្តូរតម្រូវការ។ លោកអ្នកអាចកំណត់ authentication modeដែល SQL Server និងប្រើ។ ជាការប្រសើរ SQL Server administrator យ៉ាងហោចណាក៍ ប្រព័ន្ធ system administrator បានផ្តល់។ លោកអ្នកអាចប្តូរ Data Directories ឬចាកចេញ default។
ជាមួយការដំឡើង database engine configuration ចុចលើ  Next:
SQL Server 201412. ការដំឡើងនឹង complete អាច restart your computer ចុចលើ OK ហើយrestart computer:
SQL Server 2014ការគ្រប់គ្រង SQL Server 2014 Management Studio (SSMS) SQL Server Management Studio (SSMS) គឺជាការដំឡើង main administration console សម្រាប់ SQL Server។ SSMS អាចបង្កើត database objects (ដូចជា databases, tables, stored procedures, views) មើល data ជាមួយ database របស់អ្នក ដំឡើង configure user accounts, perform backups, replication, transfer data between databases និងច្រើនទៀត។

SSMS មើលដូចអ្វី? កាលណា បើក SQL Server Management Studio និងបានបង្កើត ដើម្បីភ្ជាប់ទៅ SQL Server ជាមួយ log in លោកអ្នកអាចរក្សា default authentication settings ឬប្តូរវា.:
SQL Server 2014ការគ្រប់គ្រង SQL Server Management Studio ត្រូវបានភ្ជាប់ (ហើយបើក query ថ្មី):
SQL Server 2014ប៉ាណែលខាងឆ្វេងផ្ទុក Object Explorer។ ដែល Object Explorer ផ្តល់ទៅ databases, server objects, log files និងផ្សេងទៀត។