មេរៀនទី២: ការបង្កើត Database

មេរៀនទី២: ការបង្កើត Database

ការបង្កើតទិន្នន័យ database ដោយរត់ SQL script ឬ “point and click” នេះនឹងប្រើ “point and click” ប៉ុន្តែដំបូងអនុញ្ញាមើលក្នុង system databases។

ប្រព័ន្ធ System Databases កាលណាលោកអ្នកដំឡើង install SQL Server, បង្កើត ៤ databases ត្រូវបានបង្កើតខាងក្រោមនេះ

master  database ​នេះផ្ទុកប្រព័ន្ធកំរិតព័ត៌មានដូចជា  user accounts, configuration settings និងព័ត៌មានទាំងអស់លើ  databases។

model database នេះត្រូវបានប្រើ ដូចជា template សម្រាប់ databases ផ្សេងទៀតដែលត្រួវបានបង្កើត។

msdb msdb database ត្រូវបានបង្កើតដោយ SQL Server Agent សម្រាប់ការដំឡើង alerts និងកាលវិភាគការងារ scheduled jobs។

tempdb ដាក់តារាង temporary table ទាំងអស់ ផ្ទុក temporary procedures, និង temporary storage ដោយ SQL Server។

របៀបបង្កើត Database ថ្មី បណ្តាលជំហានខាងក្រោម ជាដំណោះស្រាយ របៀបបង្កើត database មួយក្នុង SQL Server 2014 ដោយប្រើ SQL Server Management Studio។

1. ពី Object Explorer, ចុចស្តាំលើ Databases folder/icon ហើយជ្រើសរើស New
database…:
SQL Server 20142. ឈ្មោះ database (ហៅ TaskTracker) ហើយចុច OK:
SQL Server 20143. មិនមានជំហានផ្សេងទៀត បានបញ្ចប់
Database របស់អ្នក database របស់អ្នកនឹងបង្ហាញក្រោម Databases section នៃ Object Explorer (គ្រាន់តែក្រោម System Databases folder):
SQL Server 2014database ថ្មីត្រូវមានមូលដ្ឋានលើ Model database។ Model database គឺជាប្រព័ន្ធ system database ដែលត្រូវបានប្រើជា template កាលណា database ថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើត។ ប្រសិនបើប្រើប៉ាណែលខាងឆ្វេង pane ទៅប្រព័ន្ធ database របស់អ្នកនិងពង្រីកtree, មើលឃើញ database មានរួចស្រេចផ្ទុក objects។
SQL Server 2014ជម្រើស Options ផ្សេងទៀត យើងមាន database បានបង្កើតដោយប្រើ default options។ កាលណាយើងបានបង្កើត database, data file។

មានច្រើននៃ options ទាំងនេះអាចប្តូរឆ្លងតាម Database Properties, ដែលអាចអនុញ្ញាតដោយ ចុចលើ database រួចហើយជ្រើសរើស Properties:
SQL Server 2014ប្រអប់ Properties dialog ផ្ទុកចំនួននៃ options សម្រាប់ការដំលើង នៃ database របស់អ្នក ចុចលើ items ក្នុងប៉ាណែលខាងលើឆ្វេង និងឃើញលទ្ធផល តាម​ options របស់គេ បាន បង្ហាញ។
SQL Server 2014