មេរៀនទី៣: បង្កើតតារាង Table

មេរៀនទី៣:   បង្កើតតារាង Table

របៀបង្កើតតារាងក្នុង SQL Server 2014

បណ្តាជំហានទាំងនេះ បង្កើតតារាងក្នុង SQL Server 2014 database ដោយប្រើ SQL Server Management Studio (SSMS។
1. ត្រូវដឹងថា database ពិតជាត្រឹមត្រូវ (TaskTracker database), ចុចស្តាំដៃលើ Tables icon ហើយជ្រើសរើស Table… ពី menu:
SQL Server 20142. តារាងថ្មី table នឹងបើក Design view:
a. ប្រើតម្លៃនៅលើ screenshot, បញ្ចប់ពិស្តារនៅលើ Column Name column, Data Type column និង Allow Nulls column។
b. បង្កើត TaskId column ជា Primary Key field ដោយចុចស្តាំលើ TaskId ហើយជ្រើសរើស Primary Key។
c. បង្កើត TaskId column an identity column ដោយបង្កើត Is Identity ជា Yes (លោកអ្នកអាចរកនៅក្រោម option Identity Specification section នៅក្នុងប៉ាណែលខាងក្រោម)។
d. ង្កើត Default Value of the DateCreated column to (getdate())។
SQL Server 20143. រក្សា Save តារាង table ដោយជ្រើសរើស File > Save Table_1 ឬចុចស្រាំ លើ Tab របស់តារាង Table ជ្រើសរើស Save Table_1 ពី menu:
SQL Server 20144. កាលណាបានបង្ហាញ ឈ្មោះ table តារាងរបស់អ្នក។
SQL Server 2014តារាង Table ថ្មីរបស់អ្នកVឥឡូវនេះលោក អ្នកបានបង្កើតតារាងថ្មី វានឹងបង្ហាញក្រោម database របស់អ្នកនៅក្នុងតារាង Tables។ លោកអ្នកអាចធ្វើ ដផយចុចលើ ស្តាំដៃលើvតារាង Tables រួចហើយចុច Refresh ពី menu:

SQL Server 2014តារាង table ជាមួយ Columns folder បានពង្រីក:
SQL Server 2014