មេរៀនទី៤: ការបន្ថែម Data

មេរៀនទី៤ការបន្ថែម Data

មានធ្យោបាយជាច្រើន នៃការទទួល database របស់អ្នក:

 • Manually: ប្រភេទ data បញ្ចូលដោយផ្ទាល់ ក្នុងតារាង table row។
 • Copy/Paste: ដូច option ពីមុន ប៉ុន្តែមួយនេះ លោកអ្នកអាច copy data ពីប្រភពផ្សេងទៀត ហើយ paste វាក្នុងតារាង table ក្នុង database របស់អ្នក។
 • Import: លោកអ្នកអាចប្រើ Import និង Export Wizard ដើម្បីបញ្ចូលទិន្នន័យ dataពីប្រភពផ្សេងទៀត។
 • SQL Scripts: លោកអ្នកអាចរត់ SQL script ដែលផ្ទុក data ទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចូល insert។
 • Application/Website: Users update database តាមកម្មវិធី application ឬ website។

 បញ្ចូល Manually យើងអាចប្រើ Edit Top 200 Rows option ដើម្បីបញ្ចូលទិន្នន័យ data ដោយផ្ទាល់ក្នុងតារា table rows។ ក្នុងករណីនេះ របៀបបញ្ចូលទិន្នន័យ data ដោយផ្ទាល់ក្នុងតារាង table:
1. ក្នុង Object Explorer, ចុចស្តាំលើតារាង table លោកអ្នកចង់បើក open, ហើយជ្រើសរើស Edit Top 200 Rows:
SQL Server 20142. លោកអ្នកអាចបញ្ចូល data ដោយផ្ទាល់ទៅតារាង table។ ចាំថាពេលប្រើតារាង table យើងទើបតែបានបង្កើត យើងមិនត្រូវការបញ្ចូលទិន្នន័យ we data ក្នុង TaskId and DateCreated columns។ នេះព្រោះវានឹង ឃើញដោយស្វ័យប្រវត្តិ  (ចាំថាយើងបង្កើត TaskId to Is Identity and DateCreated to (GetDate())) មិនត្រូវការបញ្ចូលអ្វីទាំងអស់ទៅ StatusId ដូចដែលយើងមិនទាន បានបង្កើត Status table, បន្ថែមតារាង table របស់យើងរចនាអនុញ្ញាត ដែលជា field ជា blank (យើងជ្រើសរើស Allow Nulls)។
SQL Server 2014Copy/Paste របៀប copy/paste នៅក្នុងតារាង table របស់យើង:

 1. ជ្រើសរើស records ទាំងអស់ពី datasource
 2. ក្នុង database ឆ្ពោះទៅ ចុចស្តាំលើតារាងឆ្ពោះទៅ ហើយជ្រើសរើស Edit Top 200 Rows

ជ្រើសរើស  empty row ដោយចុចស្តាំក្នុងជួរខាងឆ្វេង ហើយជ្រើសរើស Paste ពី menu:
SQL Server 2014ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការ paste ច្រើនជា 200 rows, ចុចលើ Show SQL Pane icon ពី toolbar ដើម្បីបង្ហាញ SQL statement ខាងក្រោយ 200 rows ចាប់ផ្តើមបង្ហាញ។
SQL Server 2014បញ្ចូល Import លោកអ្នកអាចបញ្ចូល data ពី datasource។ លទ្ធផលនឹងបង្ហាញ copy/paste method (ឧទាហរណ៍ data ត្រូវបានចម្លងទៅ destination database), ប៉ុន្តែការបញ្ចូល data គឺ flexible។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស data ពីក្នុង views ជាច្រើនហើយនឹងតារាងច្រើន ហើយលោកអ្នកអាច សរសេរ query មួយលើទិន្នន័យ ដើម្បីបញ្ចូល data លោកអ្នកត្រូវការ។

ដើម្បីបញ្ចូល data, ចុចស្តាំលើ database ហើយជ្រើសរើស Tasks > Import Data…
SQL Server 2014SQL Server បញ្ចូល និងបញ្ចេញ Wizard អាច copy data ពីប្រភព data source ដែលបានគ្រប់គ្រង។  នេះរួមមាន:

 • SQL Server
 • Flat files
 • Microsoft Office Access
 • Microsoft Office Excel

លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើមបញ្ចូលនិងបញ្ចេញ SQL Server ពីសន្លឹក Start menu, ពី SQL Server Data Tools (SSDT), តាមតរាង command prompt (by running DTSWizard.exe ដែលលោកអ្នករកពី C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\DTS\Binn ឬក្នុង C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\DTS\Binn ឬទីតាំង drive ផ្សេងទៀត)។

 SQL Scripts ក្នុងករណីច្រើន លោកអ្នកនឹងរក ដើម្បីរត់ដំណើរការ SQL script ដែលផ្ទុកទិន្នន័យ data លោកអ្នកត្រូវបញ្ចូល insert។ លោកអ្នកអាចប្រើ SQL INSERT statement ដើម្បីបញ្ចុល ទិន្នន័យដែលទើបបញ្ចូល ក្នុង statement។