មេរៀនទី៥: SQL Scripts

មេរៀនទី៥: SQL Scripts

SQL scripts អាចប្រើដើម្បីបញ្ចូល data, អាន data, update data និងលប់ delete data។ វាអាចប្រើដើម្បីបង្កើត database objects ដូចជាតារាង tables, views, stored procedures ហើយវាអាចប្រើដើម្បីបង្កើត databases វាផ្តាល់។

SQL Statements SQL scripts គឺតែងតែបង្កើត មួយ ឬច្រើន “statements”។ ដែល statement និមួយៗប្រាប់ SQL Server ដែលចង់ធ្វើ។ SQL scripts ​អាចផ្ទុក statements ឧទាហរណ៍ SQL script នឹងអាចប្រកាស ដើម្បីបង្កើត CREATE table, ប្រកាសផ្សេងទៀត INSERT data នៅក្នុងតារាង table ហើយនឹង SELECT ទិន្នន័យ data ទាំងអស់ ដែលទើបបានបញ្ចូលក្នុងតារាង table។  តាមពិត SQL មានលក្ខណ:ពិសេស  statements ដែលបានប្រើសម្រាប់ CREATE statement, INSERT statement, និង SELECT statement។

ឧទាហរណ៍ SQL Statement SQL statement គឺរៀនពី SELECT statement បង្ហាញក្នុងឧទាហរណ៍ SELECT statement

SELECT * FROM Tasks

ខាងលើ statement ជ្រើសរើស columns ទាំងអស់ពី Tasks table ដោយប្រើសញ្ញា (*) មានន័យថា columns ទាំងអស់។

SELECT TaskName FROM Tasks
WHERE StatusId = “3”

statement ជ្រើសរើស TaskName column ពី Task table, ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែត្រឡប់ចូល StatusId នៃ 3។  ដែលតម្លៃនៃ 3 មានន័យថា “To Do” ឬ “Done”។

ការបង្កើតតារាង Tables ជាមួយ SQL Script

ក្នុង script នេះយើងមានអនុញ្ញាតអោយប្រើ  NULL fields។ យើងបានបង្កើត primary key សម្រាប់ StatusId field, ហើយបង្កើតតម្លៃ default value ជា DateCreated field ទៅ (getdate())។

ដើម្បីរត់ script នេះធ្វើដូចខាងក្រោម:

  1. Copy script ទៅclipboard របស់អ្នក
  2. ក្នុង SQL Server Management Studio, ចុចប៊ូតុង New Query លើ toolbar:
  3. Paste script ក្នុងសន្លឹក query
  4. ចុច  Execute លើ toolbar:

SQL Server 2014Script នេះជា :

CREATE TABLE Status(

StatusId int IDENTITY(1,1) NOT NULL,

StatusName varchar(50) NOT NULL,

DateCreated datetime NOT NULL CONSTRAINT DF_Status_DateCreated  DEFAULT (getdate()),

CONSTRAINT PK_Status PRIMARY KEY CLUSTERED (StatusId)

)

បន្ថែម Data តាម SQL Script លោកអ្នកអាចបន្ថែម data តាម SQL script។ script នឹងប្រើ INSERT statement ដើម្បីបញ្ចូល data ក្នុងតារាង tables ដែលមានលក្ខណ:ពិសេស មាន script បញ្ចូល data ក្នុង columns ទាំងអស់ក្នុងតារាង table។

ខាងក្រោមនេះ script បញ្ចូល data ក្នុង Status table, ហើយជ្រើសរើស data នោះ  រត់ script នេះដូចយើងធ្វើពីខាងលើ:

INSERT INTO Status (StatusName) VALUES (‘To Do’);
INSERT INTO Status (StatusName) VALUES (‘In Progress’);
INSERT INTO Status (StatusName) VALUES (‘Done’);
SELECT * FROM Status
SQL Server 2014ដើម្បីធ្វើដូចនេះ យើងត្រូវការប្រើ UPDATE statement (ពីព្រោះយើងកំពុង updat records).

អនុញ្ញាតរត់ script ខាងក្រោម:

UPDATE Tasks
SET StatusId=’1′
WHERE TaskId=’1′;
UPDATE Tasks
SET StatusId=’1′
WHERE TaskId=’2′;
UPDATE Tasks
SET StatusId=’2′
WHERE TaskId=’3′;
UPDATE Tasks
SET StatusId=’3′
WHERE TaskId=’4′;
UPDATE Tasks
SET StatusId=’3′
WHERE TaskId=’5′;
UPDATE Tasks
SET StatusId=’2′
WHERE TaskId=’6′;
UPDATE Tasks
SET StatusId=’1′
WHERE TaskId=’7′;
SELECT * FROM Tasks

SQL Server 2014SQL អាចប្រើបាន statements ដូចខាងក្រោម:

  • SELECT * FROM TASKS
  • SELECT * FROM Tasks
  • Select * From Tasks
  • select * from tasks

 ការគ្រប់គ្រង Database Administration

កិច្ចការជាច្រើននៃការគ្រប់គ្រង database (ដូចជាការបង្កើត users, backups,។ល។)