មេរៀនទី៦: Query Designer

មេរៀនទី៦: Query Designer

អំពី Query Designer query designer គឺជា graphical user interface ដែលជួយក្នុងការដំឡើងបង្កើត queries សម្រាប់ SQL Server database។ នេះអាចមានលក្ខណ:ពិសេសប្រើកាលណា ដំឡើង complex queries ដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយតារាង tables, views។

ការដំឡើង Queries របស់អ្នក ដើម្បីបង្កើត query ជាមួយ query designer, ធ្វើដូចខាងក្រោម:

1. បើក query ថ្មីដោយចុច New Query លើ toolbar
2. បើក Query Designer ដោយជ្រើសរើស Query > Design Query in Editor… ពី menu ខាងលើ:
SQL Server 20143. ជ្រើសរើសតារាង tables លោកអ្នកចង់រត់ query ម្តងទៀត (ក្នុងករណីនេះ យើងនឹងបន្ថែមតារាង table ទាំងពីរ ) ចុច Add, ហើយបិទប្រអប់ដោយចុច Close:
SQL Server 20144.ជ្រើសរើស column លោកអ្នកចង់បង្ហាញក្នុង query ដោយឆែក checkbox បន្ទាប់មកឈ្មោះ column។
SQL Server 2014

  1. ចុចលើ OK ជាមួយ query របស់អ្នក។
  2. query នឹងបង្ហាញក្នុងសន្លឹក query កន្លែងលោកអ្នក រត់វាដូច លោកអ្នកបានរត់ query ផ្សេងទៀត (ដោយចុច F5)។

ចុចលើ OK, លោកអ្នកនឹងរក query បងន្ថែមលើ workspace លោកអ្នកអាចរត់វា ដូចជា query ផ្សេងទៀត។
SQL Server 2014