មេរៀនទី៧: Views

មេរៀនទី៧: Views

View Syntax លោកអ្នកបន្ថែម view ដោយប្រើ CREATE VIEW statement, តាម SELECT statement.

CREATE VIEW ViewName AS
SELECT …

ការបង្កើត View ដើម្បីបង្កើត query ដែលជ្រើសរើស data ពីពីរតារាង tables។ អនុញ្ញាតអោយយកពី query ហើយរក្សា save វាដូចជា view ដែលហៅថា “ToDoList”។ មូលដ្ឋាន ទាំងអស់យើងត្រូវធ្វើគឺ បញ្ចូល CREATE VIEW ToDoList AS នៅខាងមុខ query ដូចនេះ:

CREATE VIEW ToDoList AS
SELECT  Tasks.TaskName, Tasks.Description
FROM    Status INNER JOIN

Tasks ON Status.StatusId = Tasks.StatusId

WHERE   (Status.StatusId = 1)

ម្យ៉ាងទៀតរត់ script, refresh Views folder ក្នុងប៉ាណែលខាងឆ្វេង ហើយលោកអ្នកនឹងឃើញ view:
SQL Server 2014រត់ View ដូច្នេះ ឥឡូវនេះ លោកអ្នកបានបង្កើត view, លោកអ្នកអាចមើលលទ្ធផល view ដោយងាយ ជំនួស ការវាយ SELECT statement ជាមួយ INNER JOIN លោកអ្នកអាចវា select * from todolist វានឹងរត់ជា query:
SQL Server 2014ការកែប្រែ View លោកអ្នកអាចកែប្រែ view ដែលមានស្រេចដោយប្រើ  ALTER ជំនួស CREATE។ ដូច្នេះ ប្រសិនប ចង់បានប្តូរ view ដោយប្រើ StatusName field ជំនួសជា StatusId, យើងនឹងមានដូចនេះ:

ALTER VIEW ToDoList AS
SELECT  Tasks.TaskName, Tasks.Description
FROM    Status INNER JOIN

Tasks ON Status.StatusId = Tasks.StatusId

WHERE   (Status.StatusName = ‘To Do’)