មេរៀនទី៩: User Logins

មេរៀនទី៩: User Logins

SQL Server អនុញ្ញាតអោយបង្កើត users និង  logins។ កាលណាបង្កើត user login ថ្មីមួយ អ្នកគ្រប់គ្រង administrator អាចផ្តល់ login អោយមានតួនាទីច្រើន។

ដើម្បីបង្កើត  Login ថ្មី

1. ប្រើ SQL Server Management Studio, ពង្រីក Security option (ជា server level, មិនមែនជា database level) រួចហើយចុចស្តាំលើ Logins។
2. ចុចលើ New Login…
SQL Server 2014ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនអាចមើលឃើញ Logins option, មើលអោយបានច្បាស់ Security option ត្រឹមត្រូវ ឬនៅ។
SQL Server 20143, ចុចលើ Server Roles tab ប្រសិនបើត្រូវការ apply server-wide security privileges។
SQL Server 20144. ចុចលើ User Mapping tab ដើម្បីកំណត់ databases user account នេះត្រូវបាន អនុញ្ញាតចូល។ ដោយប្រើ default, login នឹងផ្តល់ Public role, ដែលផ្តល់ login ជាមួយមូលដ្ឋាននៃ access។
SQL Server 20145. ចុច OK បង្កើត login។
សាកល្បង Login ថ្មីរបស់អ្នក
ដើម្បីសាកល្បង login:
ភ្ជាប់ Re-connect ទៅ SQL Server ឡើងវិញដោយប្រើ login ថ្មី លោកអ្នកអាចធ្វើដូចនេះ ជ្រើសរើស Change Connection… ពី Query menu ក្នុង toolbar:
SQL Server 2014ចុចស្តាំលើសន្លឹក query ចេញពី menu។
2. លោកអ្នកនឹងបង្ហាញដើម្បីភ្ជាប់ connect បញ្ចូល login ថ្មីពិស្តារដើម្បីភ្ជាប់ connect។

Common Error (18456) ដើម្បីជួសជុល លោកអ្នកនឹងត្រូវការ  log back ក្នុង good login ហើយអាចកែប្រែ properties សម្រាប់ SQL Server, ដូច្នេះវាអាចកំណត់ SQL Server Authentication។
ដោយធ្វើដូចខាងក្រោមនេះ:
ក្នុង Object Explorer, ចុចស្តាំលើឈ្មោះ server name ហើយជ្រើសរើស Properties ពី menu:
SQL Server 2014ក្នុងប្រអប់ Properties box, ជ្រើសរើស Security ហើយជ្រើសរើស SQL Server and Windows Authentication Mode:
SQL Server 20143. លោកអ្នកនឹងត្រូវការ restart SQL Server មុនពេលប្តូរ ដើម្បីធ្វើដូចនេះ ក្នុង Object Explorer, ចុចស្តាំលើឈ្មោះ server name ហើយជ្រើសរើស select Restart ពី menu:
SQL Server 2014Server Roles ដើម្បីមើល view server roles ក្នុង SQL Server 2014 Management Studio, ពី  Object Explorer, ពង្រីក Security folder:
SQL Server 2014ការពន្យល់ពី Server Roles

តួនាទី Server Role

ការពីពណ៌នា

sysadmin អាចធ្វើជាសកម្មភាពក្នុង SQL Server.
serveradmin អាចបង្កើតការដំឡើង server-wide options និង shut down tserver.
setupadmin អាច add និង remove linked servers ដោយប្រ Transact-SQL statements. (sysadmin membership ត្រូវការកាលណាប្រើ SQL Server Management Studio.)
securityadmin អាចគ្រប់គ្រង manage logins និង properties របស់គេ។ វាអាចកំណត់ GRANT, DENY, និង REVOKE server-level permissions វាអាច GRANT, DENY, និង REVOKE database-level permissions ប្រសិនបើ access ចូល database។ វាអាច reset passwords សម្រាប់ SQL Server login ផងដែរ។
processadmin អាចបញ្ចប់ដំណើរការ end processes ដែលរត់នៅក្នុង SQL Server.
dbcreator អាចបង្កើត alter, drop, និង restore database ផ្សេងទៀត។
diskadmin អាចគ្រប់ក្រង disk files.
bulkadmin អាចexecute BULK INSERT statement។
public  

ផ្តល់ជា public permissions លើ object ផ្សេងៗកាលណា លោកអ្នកចង់បាន object ទៅអោយ users ទាំងអស់។ លោកអ្នកមិនអាចប្តូរ membership ក្នុង public។