មេរៀនទី១០: Database Schemas

មេរៀនទី១០: Database Schemas

តើ Database Schema ជាអ្វី? database schema គឺជាមធ្យោបាយ group objects ដូចជា tables, views, stored procedures ដែរ។ ត្រូវគិតថា schema ដូចជាអ្នកផ្ទុក objects។ លោកអ្នកអាចផ្តល់ user login មួយជា permissions single schema ដូច្នេះអាចចូល objects ត្រូវបានកំណត់អនុញ្ញាត្តចូល។ Schemas អាចបង្កើតក្នុង database មួយហើយ users អនុញ្ញាតចូល schema ដែល។

ការបង្កើត Database Schema ដើម្បីបង្កើត database schema ក្នុង SQL Server 2014:
1. ពី Object Explorer, ចូល Security ហើយបើក Schemas node។
2. ចុចស្តាំលើ Schemas ហើយជ្រើសរើស New Schema…. ដូចនេះ:
SQL Server 20143. បញ្ចប់ពិស្តារក្នុង General tab សម្រាប់ schema ថ្មីក្នុងឧទាហរណ៍នេះ schema name is Maintenance ហើយ schema owner គឺជា db_owner (លោកអ្នកអាចប្រើ Search ដើម្បីរកមើល owner)។
SQL Server 20144. ចុចលើ Permissions ដើម្បីបន្ថែម users ទៅជា schema
5. ដើម្បីបន្ថែម users, ប្រើ Search… ហើយ Browse…:
SQL Server 20146. ជ្រើសរើស user ហើយចុច OK:
SQL Server 20147. ម្យ៉ាងទៀត user/s បានបន្ថែម បង្កើត permissions របស់វា។ Zoidberg user Alter, Delete, Insert, Select, ហើយ Update permissions:
SQL Server 20148. បន្ថែម properties តាម Extended Properties tab
9. ចុច OK។

បន្ថែម Table ទៅជា Schema ថ្មី កាលនាយើងបានបង្កើតតារាង (ដែលហៅថា “Tasks”), វាបានបង្កើតជា default database schema (“dbo”)។

ដើម្បីប្តូរ “Tasks” table ទៅជា “Maintenance” schema, ធ្វើដូចខាងក្រោម:
1. ក្នុង Object Explorer, ធ្វើការជាមយយ TaskTracker database, ហើយចុចស្តាំលើ Tasks table ហើយជ្រើសរើស Design:
SQL Server 20142. ពី Design view, សន្លឹក Properties នឹងបង្ហាញទៅខាងស្តាំដៃ ប្រសិនបើមិនមាន ចុច F4 ដើម្បីបង្ហាញសន្លឹក Properties ។
3. ពីសន្លឹក Properties ប្តូរ schema ទៅជា schema តាមចង់បាន:
SQL Server 20144. ប្តូរ schema នេះវានឹងបង្ហាញលទ្ធផល ជាមួយ permissions ចុចលើ OK ដើម្បីដំណើរការ
5. បិទ Design view ដោយចុចស្តាំលើ x លើ tab.
6. ចុច​Yes កាលណាបង្ហាញរួចរក្សា save

Confirm កែប្រែរបស់អ្នក ដើម្បី confirm ការកែប្រែ:
1. Refresh Object Explorer ចុចលើ Tables រួចហើចុច Refresh។
2. លោកអ្នកនឹងបង្ហាញ Object Explorer បង្ហាញ schema សម្រាប់ table (ឧទារហណ៍ Maintenance.Tasks):
SQL Server 2014