មេរៀនទី១១: Linked Servers

មេរៀនទី១១: Linked Servers

SQL Server ផ្តល់ option នៃការភ្ជាប់ទៅ server ផ្សេងទៀត។ នេះគេតែងតែប្រើដើម្បីភ្ជាប់ SQL Server databases ប៉ុន្តែវាអាចប្រើដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយ Microsoft Access database។

ការបង្កើត Linked Server
ដើម្បីបង្កើត linked server:
1. ក្នុង Object Explorer, បើក Server Objects ហើយចូលក្នុង Linked Servers
2. ចុចស្តាំលើ Linked Servers ហើយជ្រើសរើស New Linked Server…:
SQL Server 20143, បញ្ចប់ ពិស្តារ សម្រាប់ linked server ក្នុងករណីនេះ យើងភ្ជាប់ទៅ SQL Server លើ remote server ដែលហៅថា Parrot ដែលមាន database ហៅថា Paywiz ភ្ជាប់ឈ្មោះ server គឺ PAYROLL:
SQL Server 20144. ក្រោម Security option, លោកអ្នកមានសមត្ថភព មើល local users ដើម្បីអោយ user លើម៉ាស៊ីនពីចំងាយ remote machine។ ទីនេះ local SQL Server user Zoidberg គឺបង្ហាញជា Web_User account លើម៉ាស៊ីនពីចំងាយ remote machine។  ដែល password បានផ្តល់ ជា password ​នៃ Web_User account លើម៉ាស៊ីនពីចំងាយ remote machine។
SQL Server 20145. ហើយ Server Options អនុញ្ញាតលោកអ្នកបង្កើត linked server។ option អាចប្រើ ដើម្បី stored procedures ផ្ទុយពី linked server។
SQL Server 20146. ចុចលើ OK ដើម្បីបង្កើត linked server។
លោកអ្នកនឹងមើលឃើញ linked server ថ្មីនៅក្រោម Linked Server node នៃ Object Explorer។
SQL Server 2014