មេរៀនទី១២: SQL Syntax

មេរៀនទី១២: SQL Syntax

ជាទូទៅ SQL statement ចាប់ផ្តើមជា do (ឧទាហរណ៍ “SELECT”), ដោយប្រើពាក្ស “FROM”

SELECT * FROM Individual

អាចមានលក្ខខ័ណ្ឌបន្ថែមពេលបញ្ចប់ (ជាមួយ WHERE)

SELECT * FROM Individual
WHERE FirstName = ‘Homer’
DML & DDL

SQL ត្រូវបានបែងចែកជាពីរ categories ចម្បងមួយជា Data Manipulation Language (DML),និងData Definition Language (DDL)។

Data Manipulation Language (DML)

DML អាចអោយលោកអ្នកធ្វើការជាមួយ data ចូលក្នុង database។ DML ត្រូវបានប្រើបញ្ចូល insert, select, update, និងលប់ delete records ក្នុង database។  SQL statements ជាច្រើននឹងចាប់ ផ្តើម  ជាមួយ command ដូចខាងក្រោម:

  • SELECT – ទទួលទិន្នន័យ data ពី database
  • INSERT – បញ្ចូល data ថ្មីក្នុង database
  • UPDATE – Updates ទិន្នន័យ data មានស្រេចក្នុង database
  • DELETE – Deletes លប់ទិន្នន័យ data មានស្រេចពី database

Data Definition Language (DDL)

លោកអ្នកត្រូវការដើម្បីបង្កើត ឬប្តូរតារាង table ឬ datbase object ផ្សេងទៀត។  SQL អាចប្រើ DDL។

ឧទាហរណ៍ DDL commands:

  • CREATE DATABASE – បង្កើត database ថ្មី
  • ALTER DATABASE – កែប្រែ database
  • DROP DATABASE – ប្តូរ (deletes) database
  • CREATE TABLE – បង្កើត table ថ្មី
  • ALTER TABLE – កែប្រែ table
  • DROP TABLE – ប្តូរ (deletes) table

មាន object classe មួយចំនួនដែលអាចប្រើ DDL។