មេរៀនទី១៣: SQL Select

មេរៀនទី១៣: SQL Select

SELECT statement ប្រើក្នុង SQL​ វាទទួលទិន្ន័យ data ពី database។

ប្រើ SELECT statement ងាយ:

SELECT * FROM Individual

តារាង table the statement ប្រើជ្រើសរើស select data ពី:

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
5 Homer Gain noplacelike

ការជ្រើសរើសរបស់យើង statement សួរបង្ហាញ columns ទាំងអស់ហើយ records ទាំងអស់ យើងនឹងឃើញ columns ទាំងអស់ហើយនឹង record ទាំងអស់ដូចនេះ:

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
5 Homer Gain noplacelike

 ជ្រើសរើសពីតារាងច្រើន Tables

លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស តារាងច្រើនជាងមយយ ក្នុងពេលមួយ។  ធ្វើដូចនេះ ងាយបំបែក តារាងនិមួយ ជាមួយក្បៀស។

យើងមានតារាងផ្សេងទៀត  ហៅថា Occupation

OccupationId

IndividualId

JobTitle

1 1 Engineer
2 2 Accountant
3 3 Cleaner
4 4 Attorney
5 5 Sales Executive

SQL statement

យើងនឹងជ្រើសរើស ពីតារាងទាំងពីរ Individual table និង Occupation table។ យើងនឹង ប្រាប់លក្ខណ: ឈ្មោះ column។

SELECT * FROM Individual, Occupation

WHERE Individual.FirstName = ‘Homer’

លទ្ធផល

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

OccupationId

IndividualId

JobTitle

1 Homer Simpson homey 2 2 Accountant
2 Homer Brown notsofamous 3 3 Cleaner
3 Homer Gain noplacelike 5 5 Sales Executive

បង្ហាញ Column តិច ប្រសិនបើលោក អ្នកមិនត្រូវការ column គ្រប់បង្ហាញលោក អ្នកអាច to be ណាដែលចាប់អារម្មណ៍។

SQL statement

SELECT IndividualId, LastName, UserName FROM Individual

WHERE FirstName = ‘Homer’

តារាង table statement ជ្រើសរើសពី data from:

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
5 Homer Gain noplacelike

ពីព្រោះជ្រើសរើស statement ដើម្បីបង្ហាញ columns ទាំងអស់ និង record ទាំងអស់យើងនឹងមើលឃើញ columns និង records ទាំងអស់ដូចនេះ:

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
5 Homer Gain noplacelike

ជ្រើសរើសពីតារាង Tables ច្រើន លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសតារាងច្រើនជាងមយយ ក្នុងពេលតែមួយ។ ធ្វើដូចនេះងាយផ្តាច់ តារាងនិមួយៗដោយសញ្ញាក្បៀស។​

យើងមានតារាងផ្សេងទៀត table ដែលហៅថា Occupation

OccupationId

IndividualId

JobTitle

1 1 Engineer
2 2 Accountant
3 3 Cleaner
4 4 Attorney
5 5 Sales Executive

SQL statement យើងនឹងជ្រើសរើសពី តារាង Individual table និងតារាង Occupation table និងមានលក្ខណ: ឈ្មោះ column names

SELECT * FROM Individual, Occupation

WHERE Individual.FirstName = ‘Homer’

លទ្ធផលជា

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

OccupationId

IndividualId

JobTitle

1 Homer Simpson homey 2 2 Accountant
2 Homer Brown notsofamous 3 3 Cleaner
3 Homer Gain noplacelike 5 5 Sales Executive