មេរៀនទី១៤: SQL Where

មេរៀនទី១៤: SQL Where

យើងប្រើ SQL SELECT statement ដើម្បីទទួល records ទាំងអស់ពីតារាង database table។ យើងនឹងប្រើ WHERE អាចច្រោះ record ចេញក្រៅ ជាមួយលក្ខណ:មួយផ្តល់អោយ។

នៅក្នុងមេរៀនពីមុនប្រើ WHERE កាលណាបានជ្រើសរើស records ពីតារាងច្រើន tables។

SQL WHERE Syntax

SELECT * FROM table_name
WHERE column_name = ‘criteria’

ឧទាហរណ៍ SQL WHERE Statement

SELECT * FROM Individual
WHERE FirstName = ‘Homer’

ប្រភពតារាង Source Table

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
5 Homer Gain noplacelike

លទ្ធផល

មានមនុស្សបីនាក់ 3 ជាមួយឈ្មោះ first name “Homer”, លទ្ធផលដូចនេះ:

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
5 Homer Gain noplacelike

លក្ខខ័ណ្ឌច្រើន Conditions លោកអ្នកអាចច្រោះ filter records ដោយឈរ លើលក្ខខ័ណ្ឌមយយ ដែលប្រើប្រមាណវិធី ប្រមាណវិធី រួមពីរ គឺ AND និង OR operators។

ប្រមាណវិធី AND Operator

ប្រមាណវិធី AND operator ច្រោះ query តែ records ទាំងនោះ ជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ and ដំបូងនិងទីពីរ

SELECT * FROM Individual
WHERE FirstName = ‘Homer’
AND LastName = ‘Brown’

លទ្ធផល

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

3 Homer Brown notsofamous
       

ប្រមាណវិធី OR Operator

ប្រមាណវិធី OR operator ច្រោះ query គ្រាន់តែ record ដែលពីរ  or លក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងទៀត។

SELECT * FROM Individual

WHERE FirstName = ‘Homer’

OR LastName = ‘Ozzbourne’

លទ្ធផល

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
5 Homer Gain noplacelike
4 Ozzy Ozzbourne sabbath