មេរៀនទី១៥: SQL Order By

មេរៀនទី១៥:  SQL Order By

ការប្រើ SQL SELECT statement អាចទទួល record បានរាប់រយរាបពាន់។ ក្នុងករណីនេះលោកអ្នកអាចរកវា ប្រើដើម្បី sort records ដោយផ្តល់អោយ column មួយ។ ឧទាហរណ៍ កាលណាជ្រើសរើស records ចេញពីតារាង Individual table លោកអ្នកងាច sort ដោយ LastName column.

SQL statement

SELECT * FROM Individual
ORDER BY LastName

ប្រភពតារាង Source Table

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
5 Homer Gain noplacelike

លទ្ធផល

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

3 Homer Brown notsofamous
1 Fred Flinstone freddo
5 Homer Gain noplacelike
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
2 Homer Simpson homey

Descending Order ដោយប្រើ default, ORDER BY sorts column ក្នុង ascending order។

SQL statement

SELECT * FROM Individual
ORDER BY LastName DESC

លទ្ធផល

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

2 Homer Simpson homey
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
5 Homer Gain noplacelike
1 Fred Flinstone freddo
3 Homer Brown notsofamous

 ការ Sort ដោយ Columns ច្រើន លោកអ្នកងាច sort columns ច្រើនដោយចាប់ផ្តើម column និមួយៗក្នុង ORDER BY បំបែកឈ្មោះ column name និមួយៗជាមួយក្បៀស។

SQL statement

SELECT * FROM Individual
ORDER BY FirstName, LastName

លទ្ធផល

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
3 Homer Brown notsofamous
5 Homer Gain noplacelike
2 Homer Simpson homey
4 Ozzy Ozzbourne sabbath