មេរៀនទី១៦: SQL Top

មេរៀនទី១៦: SQL Top

TOP អនុញ្ញាតអោយើយង ប្រើ rows ប៉ុន្មានដើម្បីត្រឡប់។ នេះអាចប្រើជាមួយតារាងធំ រាប់ពាន់ records។ ចំណាំ SQL TOP គឺប្រើ Transact-SQL, ហើយមិនមែន ANSI SQL។ លើប្រព័ន្ធ database system របស់អ្នក លោកអ្នកមិនអាចប្រើ

SQL statement

SELECT TOP 3 * FROM Individual

ប្រភព Source Table

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
5 Homer Gain noplacelike

លទ្ធផល

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous

 លក្ខណ:ភាគរយ Percentage លោកអ្នកមានជម្រើស option នៃភាគរយ percentage នៃលទ្ធផលបង្កើត ជំនួសតម្លៃដាច់ខាហ absolute value ប្រើ PERCENT keyword។

SQL statement

SELECT TOP 40 PERCENT * FROM Individual

លទ្ធផល

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey