មេរៀនទី១៧: SQL Distinct

មេរៀនទី១៧: SQL Distinct

តារាងមួយ ចាប់ផ្តើមទទួលទិន្នន័យ data ច្រើនក្នុងវា។  columns នឹងផ្ទុកតម្លៃ ដើម។ ដើម្បីធ្វើគេ ប្រើ DISTINCT keyword។

SQL statement

SELECT DISTINCT(FirstName) FROM Individual

Source Table

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
5 Homer Gain noplacelike

លទ្ធផល

FirstName

Fred
Homer
Ozzy