មេរៀនទី១៨: SQL In

មេរៀនទី១៨: SQL In

ប្រមាណវិធី SQL IN ជួយអោយលោកអ្នកផ្តល់តម្លៃច្រើននៅក្នុង WHERE។ នេះអាចផ្តល់ដែច្រើន ប្រើកាលណាត្រូវការប្រៀបធៀបបញ្ជីតម្លៃ  list of values។

SQL Syntax

SELECT * FROM table_name

WHERE column_name IN (value1,value2,…)

ឧទាហរណ៍ SQL statement

SELECT * FROM Individual

WHERE LastName IN (‘Simpson’,’Ozzbourne’,’Flinstone’)

ប្រភពតារាង Source Table

Id

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
5 Homer Gain noplacelike

លទ្ធផល

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
4 Ozzy Ozzbourne sabbath

លោកអ្នកអាចចាំថា ដើម្បីលទ្ធផលដូចខាងក្រោមនេះ  SQL statement:

SELECT * FROM Individual

WHERE LastName = ‘Simpson’

OR LastName = ‘Ozzbourne’

OR LastName = ‘Flinstone’

 SQL IN និង Subqueries

ប្រមាណវិធី SQL IN ពិតជាប្រើកាលណា ប្រៀបធៀបតម្លៃ នៃ query ផ្សេងទៀត។

Source Tables

Individual Table

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
5 Homer Gain noplacelike

Publisher Table

IndividualId

AccessLevel

1 Administrator
2 Contributor
3 Contributor
4 Contributor

SQL IN operator!

SQL statement

SELECT UserName FROM Individual

WHERE IndividualId IN

(SELECT IndividualId

FROM Publisher

WHERE AccessLevel = ‘Contributor’)

លទ្ធផល

UserName

homey
notsofamous
sabbath