មេរៀនទី១៩: SQL Alias

មេរៀនទី១៩: SQL Alias

ក្នុង SQL,គឺជា alias ឈ្មោះដែលលោកអ្នកផ្តល់អោយតារាង  នេះអាចបង្កើតវាងាយដើម្បីធ្វើការជាមួយឈ្មោះតារាង ពិសេសកាលណាវាវែង ។ លោកអ្នកអាចដាក់ជា alias តាមធម្មតា ឈ្មោះខ្លី។

Alias Syntax

SELECT * FROM table_name AS alias_name

ឧទាហរណ៍ SQL Statement

Copy to Clipboard

SELECT o.JobTitle FROM Individual AS i, Occupation AS o

WHERE i.FirstName = ‘Homer’

ORDER BY o.JobTitle