មេរៀនទី១៤: Excel – Ribbon

មេរៀនទី១៤: Excel – Ribbon

មូលដ្ឋាននៃកម្មវិធី Excel 2010 មើលតាមវីដេអូ

១.Tabsចូលលើ ribbon: : File, Home, Insert, Page layout, Formulas, Data, Review and View។
aMinimize the Ribbon ចុចលើ CTRL + F1
aCustomize the Ribbon
1. ចុចស្តាំលើ ribbon រួចហើយចុចលើ Customize the Ribbon។
a2. Click New Tab
a3. ចុចលើ Add បន្ថែម commands ចង់បាន:

a4. អាចកែឈ្មោះ Rename បាន
aជាលទ្ធផល
a