មេរៀនទី២: រូបមន្តប្រមាណវិធីគណនា

មេរៀនទី២: រូបមន្តប្រមាណវិធីគណនា

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

១)      The Definition Of Pre-Built Functionជាអនុគមន៏មួយដែលអ្នកសរសេរកម្មវិធីនេះ បានដាក់ភ្ជាប់មកជាមួយតែម្ដង។
២)      ប្រមាណវិធី នរពន្ធ Arithmetic Opearator

Operator Meaning

Example

+ (Plus Sign) គណនារកផលបូក

9+9

-(Minus Sign) គណនារកផលដក ឬ អវិជ្ជមាន

9-9

*(Asterisk) គណនារកផលគុណ

9*9

/(Forward Slash) គណនារកផលចែក

9/9

^(Carret) គណនារកស្វ័យគុណ

9^9

៣)      ប្រមាណវិធីប្រៀបធៀប

Operator

Meaning

Example

= (Equal to)

ស្មើ

9=9

>(Greater than)

ធំជាង

8>9

<(Less than)

តូចជាង

8<9

>=(Greater than or Equal to)

ធំជាង ឬ ស្មើ

8>=9

<=(Less than or Equal to)

តូចជាង ឬ ស្មើ

8<=9

<>(Not Equal)

មិនស្មើ ឬ ខុសពី

8<>9

៤)      ប្រមាណវិធី TEXT CONCATENATION OPERATOR

Operator

Meaning

Example
& (Ampersan)

ឬ Concatenate

សម្រាប់តភ្ជាប់ពាក្យ

“Vong”&”Sunly” នោះយើងទទួលបានVong Sunly