មេរៀនទី៩: លំហាត់ អនុវត្តន៍

មេរៀនទី៨: លំហាត់ អនុវត្តន៍

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

លំហាត់ទី១១ នៅក្នុងហាងលក់ភេសជ្ជៈមួយ បានមកពឹងយើងឲ្យសរសេរកម្មវិធីសម្រាប់ គ្រប់គ្រង ទៅលើការលក់ទំនិញនៅក្នុងហាង ដោយឲ្យយើងសរសេរកម្មវិធីនៅក្នុង Microsoft Excel 2010/2013
Visual Basic.NET 2010
ចូរបង្កើតតារាង និង វាយបញ្ចូលទិន្នន័យ ហើយស្វែងរក Sale, Price and New Stock តាមរូបមន្តដូចជាក្រោម៖

Sale: SUMIF($C$5:$C$19,G15,$D$5:$D$19)

Price:IF(G15=”abc”,20,IF(G15=”tiger”,25,IF(G15=”anchor”,10,IF(G15=”heineken”,25.5, IF(G15=”angkor”,10.5)))))

New Stock: H6-H15

លំហាត់ទី១២ ចូរសរសេរ និង រៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើការលក់របស់អាជីវកម្នាក់ ។ ចូរបង្កើតតារាង និង វាយបញ្ចូលទិន្នន័យ តាមរូបដូចជាក្រោម៖

Table Stock of Produce
Visual Basic.NET 2010
Table Adding of produce
Visual Basic.NET 2010
Table Sale of Produce
Visual Basic.NET 2010
ចូរសរសេរអនុគមន៏សម្រាប់កំណត់បរិមាណទំនិញនៅក្នុង Stock

45

Sale: SUMIF(Sale!$D$5:$D$19,Stock!B5,Sale!$E$5:$E$19)
Adding:
SUMIF(AddStock!$C$5:$C$11,Stock!B5,AddStock!$D$5:$D$11)
End Balance: (C5+E5)-D5

លំហាត់ទី១៣ ចូរសរសេរអនុគមន៏ដើម្បីស្វែងរកប្រាក់ខែរបស់សាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ៗ បន្ទាប់ពីបានបង់ពន្ឋ លើប្រាក់ខែជូនរដ្ឋ (ត្រូវបញ្ចូល ចំនួនម៉ោង និង ប្រាក់កំរៃក្នុងមួយម៉ោង)តាមគោលការណ៏ដូចខាងក្រោម៖

  • ប្រាក់ខែតិចជាង​ ឬ ស្មើ១២០ដុល្លារ រដ្ឋមិនយកពន្ឋទេ
  • ប្រាក់ខែច្រើនជាង ១២០ដុល្លារ និងតិចជាងឬស្មើ២៥០ដុល្លារ រដ្ឋយកពន្ឋ ២%
  • ប្រាក់ខែច្រើនជាង ២៥០ដុល្លារ និងតិចជាងឬស្មើ៥០០ដុល្លារ រដ្ឋយកពន្ឋ ៤%
  • ប្រាក់ខែច្រើនជាង ៥០០ដុល្លារ រដ្ឋយកពន្ឋ ៦%

ចូរពិភាក្សាលើប្រាក់ខែ បន្ទាប់ពីបង់ពន្ឋជូនរដ្ឋហើយ។ បើលេខក្រោយក្បៀសធំជាង ឬស្មើ 0.7 ឲ្យទៅជាលេខ 1 ឬធ្វើឲ្យតួលេខក្លាយទៅជាចំនួនគត់។
Visual Basic.NET 2010ចូរបង្កើតតារាង និង វាយបញ្ចូលទិន្នន័យ ហើយស្វែងរក ToTal តាមរូបមន្តដូចជាក្រោម៖

46

Total:

=IF((D5*E5)<=120,D5*E5,IF((D5*E5)<=250,120+((D5*E5)-120)*(1-0.02),IF((D5*E5) <=500,

120+(130*(1-0.02))+((D5*E5)-250)*(1-0.04),120+(130*(1-0.02))+(250*(1-0.04))+((D5*E5)-500) *(1-0.06))))

លំហាត់ទី១៤  ចូរបងើ្កត​ Table ឲ្យបានពីរ៖
Table ទីមួយសិ្ថតនោក្នុង Mainsalary Sheet
Table ទីពីរស្ថិតនៅក្នុង Search Sheet
ហើយសរសេរអនុគមន៏ដើម្បីស្វែងរកទិន្នន័យដោយឆ្លង Sheet ។

Visual Basic.NET 2010