មេរៀនទី១១: Records Macro

មេរៀនទី១១: Records Macro

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

លោកអ្នកអាចមើល Excel records macro។  ដំបូង ត្រូវដឹងថា កម្មវិធី Excel និងសន្លឹកកូដ បានបើក ឃើញដូចនេះ:
Excel 2013ប្រសិនបើ លោកអ្នក ប្រើ Windows 7 ឬ Windows 8 មានកម្មវិធីពីរ បើកធ្វើដូចខាងក្រោម:

  • ចុចលើ Excel ដើម្បី activate វា
  • ទាញសន្លឹក Windows key លើ keyboard (សន្លឹក Windows key វាង CTRL ឆ្វេងនិង  ALT key ឆ្វេង)
  • រក្សាវា ចុះក្រោម ហើយចុច arrow key ឆ្វេង។
  • ចុចលើសន្លឹកកូដ activate វា
  • ទាញ ចុះក្រោម ចុចលើ Windows key លើ keyboard
  • រក្សាទាញចុះក្រោម ហើយចុចស្តាំ arrow key

Excel 2013លើ Developer tab, ទីតាំងកូដ Code panel ហើយចុច Record Macro:
Excel 2013ប្រអប់ Record Macro dialogue box នឹងចុច:
Excel 2013សម្រាប់ឈ្មោះ Macro Name,វាយសរសេរ TestMacro. ចុះប្រអប់ចុះក្រោម Store macro in ជ្រើសរើស Personal Macro Workbook:
Excel 2013ចុច OK.
record Macro, ជ្រើសរើស cells A1 ទៅ A6. ចុចលើ Home tab លើ Excel ribbon ទីតាំង Alignment panel ចុចស្តាំលើ right-align option:
Excel 2013ប្តូរទៅជា Developer tab លើ Coding panel, ចុច Stop Recording:
Excel 2013ឥឡូវអាចមើលឃើញ សន្លឹកកូដ ប្រសិនបើមិនមាន record macro នៅឡើយ លោកអ្នកនឹងឃើញ item ថ្មីបង្ហាញក្នុងសន្លឹក object:
Excel 2013object ថ្មីត្រូវបានហៅថា Personal.XLSB ចុចលើ បន្ថែម symbol ដើម្បីពង្រីក entry នឹងមើលឃើញ folders:
Excel 2013ចុចពីរដង Module1 ហើយនឹងឃើញកូដ code Macro ដែល លោកអ្នកបាន recorded:
Excel 2013កាលណា លោកអ្នកមានបទពិសោធន៍ សរសេរ VBA code ឧទាហរណ៍ macro សរសេរ

Range(“A1:A6”).HorizontalAlignment = xlRight

លោកអ្នកមាន recorded macro, ចុចលើ File menu ក្នុង VB Editor ពី File menu, ជ្រើសរើស Save Personal.XLSB

ចូលក្នុង Excel ចុចលើ Developer tab ម្តងទៀតរួចហើយ ចុច Record Macro លើ Code panel លោកអ្នកនឹងឃើញប្រអប់ Record Macro dialogue box បង្ហាញ ផ្លាស់ប្តួរឈ្មឡ Macro2 ទៅជា MakeBold. ចាកចេញ Store macro in លើ Personal Macro Workbook ចុច OK។

លើ Highlight cells A1ទៅជា A6 ចុច Home tab ក្នុង Ribbon. ពី Font panel​ ចុច Bold icon។លោកអ្នកនឹងឃើញ Excel automaticបន្ថែមកូដដោយស្វ័យប្រវត្តិ:

Range(“A1:A6”).Select
Selection.Font.Bold = True

បញ្ឈប់ record ដោយចុចលើ Developer tab ហើយចុច Code panel។

លំហាត់  Record macro ថ្មីមួយដើម្បីបង្កើត text ក្នុង cells A1 ជា A6  ពុម្ពអក្សរ font ខុសគ្នា និងទំហំ ពណ៌ខុសគ្នាផងដែរ។ មុនពេលយើង move ដើម្បីលប់ macro ទាំងនេះ ធ្វើ ចុចលើ Developer tab ពី Code panel, ចុចលើ Macros:
Excel 2013លោកអ្នកនឹងឃើញប្រអប់ Macros dialogue box បង្ហាញ:
Excel 2013ប្រសិនបើលោកអ្នកទទួលបាន error message នោះ Excel មិនអាចលប់ macros ពេលដែល Personal work book ត្រូវបានលាក់ ចុចលើ Cancel លើប្រអប់ dialogue box ពីក្នុង Excel, ចុចលើ View ribbon ទីតាំងសន្លឹក Window panel ហើយចុច Unhide:
Excel 2013ពីប្រអប់ Macro dialogue box, ជ្រើសរើស macro មួយលើខាងឆ្វេង ហើយចុច Delete button។ ធ្វើដូចនេះលើ macros ទាំងអស់លើ list. រក្សា Personal workbox ក្នុង editor (File > Save)។