មេរៀនទី១២: VBA Developer Toolbar

មេរៀនទី១២: VBA Developer Toolbar

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

ចាប់ផ្តើម spreadsheet ថ្មី ចុចលើ Developer toolbar នៅខាងលើ Excel។ លោកអ្នកនឹងឃើញ។
Excel 2013រូបខាងលើយកចេញពី Excel 2013 ប្រសិនបើមាន version ថ្មីចុងក្រោយ លោកអ្នកមិនបន្ថែម Add-Ins និង Modify panels។ ប៉ាណែលដំបួង គឺមួយនៅលើឆ្វេងដៃរបស់ Code:
Excel 2013មាន៥ items លើ Code panel: Visual Basic, Macros, Record Macro, ប្រើ Relative References និង Macro Security។  លោកអ្នកមាន Macro Security item។ ប្រសិនបើមិនអាចរត់ Macros របស់អ្នកពេលចុច item នេះ ហើយប្តូរ security settings។

ចុច Visual Basic item បើក Visual Basic editor។ លោកអ្នកអាចចុច ALT + F11 លើ keyboard ដូចជា shortcut។ ចុច Macros item លើ Code panel បង្ហាញខាងក្រោម dialogue box:
Excel 2013ម្យ៉ាងទៀត Macros វានឹងបង្ហាញក្នុង list។ លោកអ្នកអាចរត់វា ដោយជ្រើសរើស Macro Name ហើយចុចប៊ូតុង Run button។ ពីរ items Record Macro និង Use Relative References។ យើងនឹង skip លើទាំងពីរនេះ។ panel និងប្រើជា Controls panel វាមើលឃើញដូចនេះ:
Excel 2013Item ដំបូង, Insert, ចុចពង្រីកលើវា:
Excel 2013មាន controls ពីរលោកអ្នកអាច បន្ថែម ទៅ Excel spreadsheet ឬ user form។ យើងនឹងបន្ថែម controls ទាំងនេះទៅជា spreadsheet ខ្លី។  ប៉ុន្តែត្រឡប់ចូល Controls panel និងមាន items are:

Design Mode item ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ edit control លើ spreadsheet។
Properties item បង្ហាញ properties សម្រាប់ជ្រើសរើស control។
View Code item យកជា Visual Basic editor ម្តងទៀត
Run Dialog item អាចប្រើ ignored, មិនសូវប្រើវា

យើងឥឡូវនេះ បង្កើត Macro មួយដែលជ្រើសរើសលំដាប់ នៃ cells។ ដែលcells ទាំងនោះនឹងជ្រើសរើស កាលណា ចុចប៊ូតុង spreadsheet។ ដើម្បីបង្កើត Macro, ចុច Visual Basic item លើ Code panel។ កម្មវិធី Visual Basic Editor នឹងលោតឡើង។ យើងចង់បាន Macro សម្រាប់ Sheet1 ក្នុង Workbook។  ទីតាំង Project Explorer panel. (ប្រសិនបើមិនឃើញវា ចុច Click View > Project Explorer ពី menu នៅខាងលើ Editor.) ក្នុង Project Explorer ស្តាំចុច  Sheet1 item ក្រោមVBAProject (Book1):
Excel 2013ពី menu ដែលបង្ហាញ ជ្រើសរើស View Code។ សន្លឹកកូដ នឹងបើក ឡើង (លោកអ្នកអាចចុចពីរដង Sheet1 ដើម្បីបើកសន្លឹក code) យើងចង់បង្កើត Subroutine ជា Macro វាយសរសេរបន្ទាត់ តំបន់កូដស:

Sub Range_A1_D6()

ចុច Enter key លើ keyboard និង Editor នឹងបន្ថែម End Sub សម្រាប់អ្នក។ សន្លឹកកូដ:
Excel 2013ដូច្នេះ ឥឡូវនេះ Subroutine (Macro) ជាមួយឈ្មោះ Range_A1_D6 ក្នុងរវាង Sub និង End Sub បញ្ចូលកូដ code ខាងក្រោម:

Range(“A1:D6”).Select

សន្លឹកកូដ នឹងបង្ហាញខាងក្រោម:
Excel 2013វាជ្រើសរើស cells A1 ដល់ D6.

ពី menu bar នៅខាងលើ Editor, ចុចFile > Save Book1 ប្រអប់ Save As dialogue box នឹងបង្ហាញ ប្តូរឈ្មោះ file ជា Range_Exercises.xlxs។ ចុច Save button នឹងឃើញ error message បង្ហាញ:
Excel 2013ចុច No ដើម្បីត្រឡប់ចូល Save ជា dialogue box។
លោកអ្នកទទួលបានសារ error message ពីព្រោះ file មានផ្ទុក Macros។ Excel មិនអាច save Macros ក្នុង file ជា xlxs។  លោកអ្នកត្រូវការប្តូរ file ។ To ធ្វើដូចនេះ ចុច Save As Type ពីក្នុង list, ជ្រើសរើស Excel Macro-Enabled Workbook(*.xlsm):
Excel 2013ចុច Save button ម្តងទៀត កាលណាចុច Save button ពេលនេះ file នឹងរក្សា save OK ជា xlsm។