មេរៀនទី១៥: Excel – Workbook

មេរៀនទី១៥: Excel – Workbook

បើក Workbook ដែលមានស្រេច
1. ចុចលើព៌ណបៃតង green File tab
a2. ចុចលើ workbook ថ្មីដែលបង្ហាញ
a3. ចុចបើក Workbook
បិទ Workbook ចុចលើ x
aបង្កើត Workbook ថ្មី
a