មេរៀនទី១៣: ដាក់ប៊ូតុង Spreadsheet

មេរៀនទី១៣: ដាក់បន្ថែម ប៊ូតុង Spreadsheet

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

លោកអ្នកបានបង្កើត Sub ងាយក្នុងសន្លឹកកូដ ក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹង activate ដែល Sub ពីប៊ូតុងលើ spreasheet។ នៅខាងលើ VBA Editor, ទីតាំង Excel icon, ក្រោម File menu:
Excel 2013ចុចលើ icon នេះដើម្បីចូលទៅ spreadsheet របស់អ្នក យើងឃើញ ប៊ូតុង button control លើ spreadsheet។ ទីតាំង Controls panel លើ Developer toolbar, ហើយចុច Insert item ពី Insert menu, ចុចលើ item ដំបូង:
Excel 2013ចលនា move លើ mouse ទៅ spreadsheet របស់អ្នក ចុច mouse button ឆ្វេង កន្លែងលើ F column (F3 នឹងធ្វើ) រក្សាទាញ ហើយគូស ចេញប៊ូតុង ចតុកោណកែង។ លោកអ្នកនឹងឃើញប្រអប់ Assign Macro dialogue box បង្ហាញ:
Excel 2013ជ្រើសរើស Macro ពី list ហើយចុច OK។ ប៊ូតុង spreadsheet នឹងឃើញដូចនេះ:
Excel 2013លោកអ្នកអាច edit text លើ button ដោយងាយ ចុចស្តាំលើប៊ូតុង Right button ដើម្បីមើល menu បង្ហាញ ពី menu, ជ្រើសរើស Edit Text:
Excel 2013កាលណា លោកអ្នកជ្រើសរើស Edit Text, លើcursor នឹងបង្ហាញពេលចាប់ផ្តើម text។ ប្រើ arrow keys លើ keyboard ដើម្បីចលនា move cursor ទៅចុងបញ្ចប់បន្ទាត់។ លប់ text Button 1 ហើយវាយ Range(“A1:D6”)
Excel 2013
ចុចពី button ដើម្បីបញ្ចប់ edit mode លោកអ្នកអាច សាកល្បង button របស់អ្នក  ចុចវា នឹងឃើញ cells A1 ជា D6 highlighted:
Excel 2013លោកអ្នកសរសសេរ Excel VBA code ដើម្បីជ្រើសរើសលំដាប់ cells លើ spreadsheet។ ឥឡូវត្រឡប់ Visual Basic editor (ពី Developer toolbar, ចុច Visual Basic លើ Code panel)។
Excel 2013ពេលប្រើ សរសេរការ អធិប្បាយ Comment និងបង្ហាញពណ៌បៃតង:
Excel 2013ការបន្ថែម ទៅកូដ code ក្នុង។ ត្រឡប់ចូល code, ពីលំដាប់ នៃ cells A1 ជា D6:

Range(“A1:D6”)
Another way to refer to the same range is like this:
Range(“A1”, “D6”).Select

ចាប់ផ្តើម cell A1 និង cell D6 បានបិទ ដោយប្រើសញ្ញាក្បៀស comma  លោកអ្នកអាចហៅប្រើ ActiveCell។

ActiveCell
End Sub នៃ Subroutine ដំបូង បន្ថែមដូចខាងក្រោម:

Sub ActiveCell_Example()

ចុច enter key លើ keyboard ចូលក្នុង VB editor បន្ថែម End Sub បន្ទាត់សរសេរជា Sub និង End Sub  មានកូដ code:

Range(ActiveCell, “D6”)

ជ្រើសរើស សន្លឹកកូ:
Excel 2013ខាង cell យើងចង់ជ្រើសរើស គឺ ActiveCell, ដែល cell លោកអ្នកបានចុចនៅក្នុង spreadsheet។ ខាងក្រោមស្តាំដៃនៃ cell យើងចង់បានជ្រើសរើសគឺ D6។

ចុច icon ដើម្បីត្រឡប់ចូល Excel spreadsheet។
Excel 2013ជ្រើសរើស Macro ថ្មី (ជា Sub របស់អ្នក) ពី list ហើយចុច OK។
Excel 2013ចុចនៅខាងក្នុង cell ផ្សេងទៀត លើ spreadsheet របស់អ្នកហើយចុចប៊ូតុង ម្តងទៀត។