មេរៀនទី១៤: VBA Offset Property

មេរៀនទី១៤:  VBA Offset Property

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

cell មួយ group របស់cells ជាមួយ Offset property។ នេះត្រូវបានប្រើ ជាមួយ Range property ដែលលោកអ្នកអាច កំណត់ទីតាំងថ្មី But the new location is based on cells that you specify. As an example, examine this code:

Range(“A1”).Offset(RowOffSet:=1, ColumnOffset:=1).Select

កូដខាងលើ និងជ្រើសរើស cell B2 ទីតាំង cell A1។ យើងបានវាយ បញ្ចូល Offset។ ធ្វើដូចនេះ ជាមួយ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ RowOffSet និង ColumnOffSet. (មានវង់ក្រចកពីរសញ្ញាក្បៀសមួយ) លោកអ្នកអាចប្រើជំនួស RowOffSet និង ColumnOffSet។

Range(“A1”).Offset(1, 1)

លោកអ្នកអាចប្រើលក្ខណ:  Rows មិនមែន columns:

Range(“A1”).Offset(1)

បង្កើត Sub ហើយអោយឈ្មោះវា Range_Offset. បន្ថែមកូដ code:

Range(“A1”).Offset(RowOffSet:=1, ColumnOffset:=1).Select
Excel 2013
កាលណាផ្តល់ប្រអប់ Macro dialogue box បង្ហាញ ជ្រើសរើស Sub ថ្មីRange_Offset។ ប្តូរអត្ថបទ លើប៊ូតុង button, ដើម្បីធ្វើតែសវា ជ្រើសរើស cell A1 លើ spreadsheet។ ចុចលើប៊ូតុង រកមើល Excel ជ្រើសរើស cell B2:
Excel 2013ត្រឡប់ចូលសន្លឹកកូដ ឥឡូវប្តូរកូដ​ Sub ថ្មី:

Range(“A1”).Offset(2, 2).Select

កូដ code របស់លោកអ្នក:

Range(“A1”).Offset(3).Select
Range(“A1”).Offset(, 2 ).Select
Range(“B2”).Offset(-1, -1 ).Select
Range(“A1:C3”).Offset(1, 1).Select

Now try these two exercises.

លំហាត់ ឧបមាថា យើងមានលំដាប់ Range to reference cell A2។ តើលោកអ្នកអាច ទទួល cell C5 ដោយប្រើ Offset?