មេរៀនទី១៥: Resize Property

មេរៀនទី១៥: Resize Property

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

យកបន្ទាត់កូដ code ដូចខាងក្រោម:

Range(“A1”).Resize(RowSize:=2, ColumnSize:=2).Select

កំណត់អត្តសញ្ញាណ Offset code លោកអ្នកប្រើភ្លាមៗ គឺគ្រាន់តែខុសគ្នា  Resize ជំនួសដោយ Offset។  យើងចាប់ផ្តើមជាមួយ​ Range (cell A1)។
RowSize និង ColumnSize លោកអ្នកអាចសរសេរដោយខ្លីរវាង វង់ក្រចកពីរ:

Range(“A1”).Resize(2, 2).Select

ប្រសិនបើ ចង់ resize rows ពេលច្រឡំ គឺប្រើប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ColumnSize:

Range(“A1”).Resize(2).Select

ប្រសិនចង់ resize columns ពេលច្រឡំ គឺប្រើប៉ារ៉ាម៉ែត្រ RowSize:

Range(“A1”).Resize(, 2).Select

មើលពីរបៀប Resize ដោយអនុវត្តន៍

បង្កើត Sub ថ្មីហើយហៅ Range_Resize. រវាង Sub និង End Sub, វាយសរសេរបន្ទាត់:

Range(“A1”).Resize(RowSize:=2, ColumnSize:=2).Select

មើលកូដខាងក្រោម:
Excel 2013ចូលក្នុង spreadsheet ហើយបន្ថែមប៊ូតុងថ្មី កាលណាផ្តល់ Assign Macro ប្រអប់បង្ហាញ ជ្រើសរើស Range_Resize Sub ពីក្នុង list ចុចលើ OK ដើម្បីចូល spreadsheet។ ជ្រើសរើសអត្ថបទ text នៃប៊ូតុង ទៅ Range Resize។ ដើម្បីសាកល្បង ប៊ូតុងថ្មី ចុចខាងក្នុង cell A1 ដែលទើប highlight ចាប់ផ្តើម។ ឥឡូវនេះ ចុចប៊ូតុង។ លោកអ្នកនឹងរក cells A2 ទៅ B2 ត្រូវបាន highlighted:
Excel 2013ដើម្បីយល់ពីការងារ Resize ព្យាយាមដូចខាងក្រោម

Range(“A1”).Resize(3, 4).Select
Range(“A1”).Resize(3).Select
Range(“A1”).Resize(, 4).Select
Range(“A1:A3”).Resize(, 2).Select

ចំាំថា ឧទាហរណ៍ខាងលើ ប្រើ cells A1 ទៅ A3 សម្រាប់ Range property។  លោកអ្នកអាច resize AND offset:

Range(“B1”).Offset(, -1).Resize(, 3).Select

លំហាត់
ឧបមាថា បានជ្រើសរើស cell គឺជា A2, ប្រើ Resize ដើម្បីជ្រើសរើស cells A2 ទៅC2។