មេរៀនទី១៦: អថេរ Variables

មេរៀនទី១៦: អថេរ Variables

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

ក្នុងកុំព្យូទ័រ programming, លោកអ្នកត្រូវការផ្ទុកក្នុង memory ដូចជាចំនួន និង strings នៃអត្ថបទ។ លោកអ្នកអាចផ្ទុកវាជាអថេរ។ ដើម្បីផ្ទុក អ្វីៗនៅក្នុង memory លោកអ្នកប្រើអថេរ variable។ បណ្តាអថេរ មានឈ្មោះ និងប្រភេទ ដូចជា Integer ឬ String។ ក្នុងភាសា Visual Basic programming លោកអ្នកត្រូវការប្រកាស declare បង្កើតអថេរមួយ។

Dim MyNumber As Integer

កូដខាងលើបង្កើតអថេរ ជាមួយឈ្មោះ MyNumber។ ប្រភេទនៃអថេរ ជាលេខ (ដូចជា Integer)។ និង Dim keyword ចាប់ផ្តើម ហើយប្រាប់ tells ដើម្បីបង្កើតអថេរ variable នៃឈ្មោះនឹងប្រភេទ។

លោកអ្នកមិនអាចធ្វើដូចនេះ:

Dim MyNumber As Integer = 10

ឈ្មោះអេថេរ Variable Names
លោកអ្នកអាចហៅអេថេរ  variable គឺ:

  • មិនអាចចាប់ផ្តើមឈ្មោះអថេរ variable ជាមួយលេខ
  • មិនអាចចាប់ផ្តើមមាន spaces នៅក្នុងឈ្មោះ variable names, ឬសញ្ញាខ័ណ្ឌ។
  • មិនអាចប្រើសញ្ញា: !, %, �, #, $

ឈ្មោះអថេរ variable names ជា

MyVariable
My_Variable
myvariable2

ប៉ុន្តែឈ្មោះអថេរ variable names និងទទួល error:

2MyVariable
My Variable
$myvariable