មេរៀនទី១៨: Option Explicit

មេរៀនទី១៨: Option Explicit

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

កំណត់អោយច្បាស់ថា លោកអ្នកមិនមានអថេរច្រើន ដែលចាប់ផ្តើម ជាមួយ  Dim keyword, អ្នកអាចវា Option Explicit នៅខាងលើនៃ សន្លឹកកូដ។ VBA ឆែកអថេរ កូដខាងក្រោម:
Excel 2013នៅខាងលើនៃកូដ code យើងមាន Option Explicit។ Sub មានអថេរមួយ បង្កើតជាមួយ Dim keyword – MyNumber នៅបន្ទាត់ទី២។ យើងជំនួសតម្លៃ 1 នៅក្នុងអថេរនេះ លើបន្ទាត់ទី៣:

MyNumbers = 2

យើងមាន MyNumbers ជំនួស MyNumber។ ប្រសិនបើ មិនមាន Option Explicit នៅខាងលើពេល VBA នឹងរត់ដំណើរការកូដនេះ ហើយបង្កើត MyNumbers ដូចជាអថេរថ្មី As Variant។ ប្រសិនបើមិនច្បាស់ថា MyNumber និង MyNumbers គឺមានអថេរ២ ខុសគ្នា។ ឥឡូវនឹងរត់កូដទាំង អស់ យើងនឹងទទួលសារ error message:
Excel 2013សារ error message កំពុងប្រាប់យើងថា មិនបានប្រកាស់អថេរ undeclared variable កន្លែងកូដ code របស់យើង។ អថេរមិនបង្កើតជាមួយ Dim keyword. (ចំាថា: មានគន្លឹះ keywords ផ្សេងទៀតក្រៅពី Dim ដែលអាចចាប់ផ្តើមជាមួយ ការប្រកាសអថេរ។

សរសេរ Option Explicit នៅខាលើកូដរបស់យើង ដើម្បីការពារ អថេរ ខូច មិនដំណើរការ។ Option Explicit និងបង្ហាញក្នុង lists:
Excel 2013ដំបូងនៅក្នុង list នៅក្នុង General។ ទី២ នៅក្នុង Declarations។ ប៉ុន្តែទី២ គ្រាន់តែនិយាយការប្រកាស Declarations ពីព្រោះបានចុចលើ cursor ខាងលើសន្លឹកកូដ។ ប្រសិនបើចុចខាងក្រៅ នៃ Sub, ក្នុង list ទឺ២ នឹងប្ងូរឈ្មោះរបស់ Sub។ លោកអ្នកអាចបង្កើតអថេរនៅខាងលើនៃកូដក្នុងតំបន់ General Declarations។