មេរៀនទី១៩: ប្រើអថេរដើម្បី បូក ដក

មេរៀនទី១៩: ប្រើអថេរដើម្បី បូក ដក

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

កាលណា លោកអ្នកផ្ទុកចំនួននៅក្នុងនៃអថេរ បញ្ហាមួយលោកអ្នក អាចធ្វើជាមួយវាក្នុងការគណនាគណិតវិទ្យា។ យើងនឹងចាប់ផ្តើម ជាមួយការបន្ថែម។ បង្កើត Sub និងហៅវា Add_Numbers។ ខាងក្នុងនៃ Sub និង End Sub វាយសរសេរកូដខាងក្រោម:

Dim Number_1 As Integer
Dim Number_2 As Integer

Number_1 = 10
Number_2 = 20

Worksheets(1).Range(“A1”).Value = “Addition Answer”
Worksheets(1).Range(“B1”).Value = Number_1 + Number_2
Excel 2013ចូលទៅ Excel ជ្រើសរើស cells ដែលមានលេខក្នុងវា ហើយចុចលប់ Delete key លើ keyboard ដើម្បីបំបាត់វា។ បន្ថែមប៊ូតុងថ្មី ពីប្រអប់ Assign Macro dialogue box ជ្រើសរើស Add_Numbers Sub ប្តូប៊ូតុងអត្ថបទទៅ Addition ចុច ពីប៊ូតុង ដើម្បីមិនច្រើសរើសវា។ ចុចប៊ូតុងម្តងទៀត លទ្ធផលនឹងដូចនេះ
Excel 2013យើងប្រើ VBA ដើម្បីបន្ថែមអត្ថបទ នៃ cell A1, យើងបញ្ចូលលទ្ធផលនៃ ការបូកក្នុង cell B1។ បន្ទាត់ដែលបញ្ចូលអត្ថបទក្នុង cell A1 ជា:

Worksheets(1).Range(“A1”).Value = “Addition Answer”

Value នៃ Range A1 លើ Worksheets(1) បង្កើតអត្ថបទថ្មី

ការបូកបន្ថែមលើបន្ទាត់នេះ:

Worksheets(1).Range(“B1”).Value = Number_1 + Number_2

លោកអ្នកអាចបូក ចំនួននៅក្នុងអថេរ។

Worksheets(1).Range(“B1”).Value = Number_1 + Number_2 + 30

ឬ:

Worksheets(1).Range(“B1”).Value = 10 + 20 + 30

ឬអាចផ្ទុកក្នុងការបូកក្នុងអថេរមួយ:

Number_1 = 10 + 20 + 30
Worksheets(1).Range(“B1”).Value = Number_1

ការដកលេខ ក្នុងភាសា VBA programming សញ្ញាដក (-) ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ដកលេច តម្លៃមួយពីផ្សេងទៀត។ លោកអ្នកអាចមានតម្លៃពិត តម្លៃបានផ្ទុកក្នុងអថេរ ឬរួមផ្សំនៃពីរ។ បង្កើត Sub ផ្សេងទៀត ហើយហៅវា Subtract_Numbers. បូក បង្ហាញកូដខាងក្រោម:

Dim Number_1 As Integer
Dim Number_2 As Integer

Number_1 = 450
Number_2 = 387
Worksheets(1).Range(“A2”).Value = “Subtraction Answer”

Worksheets(1).Range(“B2”).Value = Number_1 – Number_2
Excel 2013ចំាថា យើងប្រើឈ្មោះអថេរដូចគ្នា: Number_1 និង Number_2 ជាមួយនឹង Sub និង End Sub។ បញ្ហាដែលយើងមិនអាចធ្វើបានគឺ ការបង្កើតអថេរពីរ ជាមួយឈ្មោះដូចគ្នា រវាង Sub និង End Sub។  ប៉ុន្តែវានៅក្នុង Subs ពីរផ្សេងគ្នា។

Excel 2013ដូច្នេះ យើងបង្កើតអថេរពីរ ហើយផ្ទុកតម្លៃនៃ 450 និង 387 ក្នុងវា។ យើងបន្ថែម text ទៅ cell A2, ហើយប្រើការដក លេខនៃ cell B2:

Worksheets(1).Range(“B2”).Value = Number_1 – Number_2

លោកអ្នកអាចប្រើ អថេរមួយ លាយគ្នាជាមួយបណ្តាអថេរច្រើន សរសេរដូចខាងក្រោម។

Number_1 – Number_2 – Number_3
Number_1 – 10
300 – 200

អ្នកអាច បូក និងដក Subtract_Numbers

Dim Number_1 As Integer
Dim Number_2 As Integer
Dim Number_3 As Integer
Dim Answer As Integer

Number_1 = 50
Number_2 = 40
Number_3 = 30

Answer = Number_1 + Number_2 – Number_3
Worksheets(1).Range(“A2”).Value = “Subtraction Answer”

Worksheets(1).Range(“B2”).Value = Answer

បង្កើតអថេរថ្មីពីរ:

Dim Number_3 As Integer
Dim Answer As Integer

បន្ទាប់ពីបង្កើតអថេរ:

Number_1 = 50
Number_2 = 40
Number_3 = 30

Answer = Number_1 + Number_2 – Number_3

ចម្លើយនៃការគណនា ត្រូវបានផ្ទុក្នុងអថេរ យើងប្រើអថេរនេះ ដូចជាតម្លៃសម្រាប់Range B2 ក្នុង Worksheets(1)។

But what we’re really doing is just this:

Dim Answer As Integer

Answer = 50 + 40 – 30

Worksheets(1).Range(“B2”).Value = Answer