មេរៀនទី២០: អថេរគុណ និងចែក

មេរៀនទី២០: អថេរគុណ និងចែក

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

ក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងរៀនពីរបៀបគុណ និងចែក។
គុណលេខ នៅក្នុងកម្មវិធីសញ្ញាគុណប្រើ (*) ដូច្នះប្រសិនបើចង់គុណ 10 ដោយ 5 ក្នុង VBA លោកអ្នកនឹងធ្វើដូចនេះ:

Dim Number_1 As Integer
Dim Number_2 As Integer
Dim Answer As Integer

Number_1 = 10
Number_2 = 5

Answer = Number_1 * Number_2

Worksheets(1).Range(“A3”).Value = “Multiplication Answer”
Worksheets(1).Range(“B3”).Value = Answer

ចូលក្នុងសន្លឹកកូដ បន្ថែម Sub ផ្សេងទៀត ហើយហៅវា Multiply_Numbers. ក្នុងរវាង Sub និង End Sub ប្រភេទកូដខាងលើ។

ភាពខុសគ្នា cell references (A3 និង B3) ប្រើសញ្ញាគុណ (*) សន្លឹកកូដ នឹងមើលដូចនេះ:
Excel 2013លោកអ្នកបានបន្ថែមកួដ code, ចូលក្នុង spreadsheet បន្ថែមប៊ូតុងមួយថ្មី ហើយជ្រើសរើស Multiply_Numbers ពីប្រអប់ Assign Macro dialogue box។ ប្តូរអត្ថបទ text លើប៊ូតុង ដូចមុន។ កាលណាចុចប៊ូតុងរបស់អ្នល លោកអ្នកនឹបន្ថែមបន្ទាត់។

Excel 2013ដូចបូក និងដក អាចប្រើច្រើនជាងពីរចំនួន ឬអថេរក្នុងការគណនា។

Answer = Number_1 * 10
Answer = Number_1 * Number_2 * Number_3
Answer = Number_1 * Number_2 * 10

លោកអ្នកអាចបញ្ចូល បូក ដក និងគុណ ហើយរកឃើញចំនួនសរុប។ ឧទាហរណ៍ Answer = 10 * 2 + 5 ឬអាចប្រើសញ្ញាវង់ក្រចក brackets: Answer = 10 * (2 + 5)

ចែកលេខ ដើម្បីចែកលេខ ប្រើសញ្ញា forward slash (/)។ ប្រសិនបើសញ្ញា back slash (\) ទទួលបានសារ error messages។ ហៅថា Divide_Numbers. រវាង Sub និង End Sub, វាយសរសេរកូដ code:

Dim Number_1 As Integer
Dim Number_2 As Integer
Dim Answer As Integer

Number_1 = 10
Number_2 = 5

Answer = Number_1 / Number_2

Worksheets(1).Range(“A4”).Value = “Division Answer”
Worksheets(1).Range(“B4”).Value = Answer

សន្លឹកកូដនឹងបង្ហាញដូចនេះ:

Excel 2013ចូលក្នុង Excel ហើយបន្ថែមប៊ូតុងថ្មី ទៅ spreadsheet។ ពីប្រអប់ Assign Macro dialogue box ជ្រើសរើស Divide_Numbers Sub។ ប្តូរ text លើប៊ូតុង។ កាលណា ចុចប៊ូតុងថ្មីរបស់អ្នក។ នឹងបង្ហាញបន្ទាតថ្មីបង្ហាញ។

Excel 2013ប្តូរកូដ នេះ (បន្ទាត់ថ្មី lines គឺជា bold):

Dim Number_1 As Integer
Dim Number_2 As Integer
Dim Number_3 As Integer
Dim Answer As Integer

Number_1 = 8
Number_2 = 8
Number_3 = 4

Answer = Number_1 + Number_2 / Number_3

Worksheets(1).Range(“A4”).Value = “Division Answer”
Worksheets(1).Range(“B4”).Value = Answer

បញ្ចូលគ្នា ជាមួយបូក និងចែក នឹងមានសរុប:

Answer = 8 + 8 / 4

អាចបញ្ចូលគ្នា បូកនិងគុណ:

Answer = 8 + 8 * 4

អាចប្រើវង់ក្រចក ដើម្បីបង្កើតវាអោយបានច្បាស់ក្នុង VBA:

Answer = (8 + 8) / 4