មេរៀនទី១៦: Excel – Worksheets

 មេរៀនទី១៦:  Excel – Worksheets

ជ្រើសរើស Worksheet
aកែឈ្មោះថ្មី Worksheet
aឧទាហរណ៍
aបញ្ចូលបន្ថែម Worksheet
aMove a Worksheet
aលប់ចោល Worksheet
aចំលង Worksheet

a3. ជ្រើសរើស  (move to end) រួចហើយចំលង
a