មេរៀនទី១៧: Excel-Format Number

មេរៀនទី១៧:  Excel-Format Number

ទម្រង់ភាគរយ Percentage Format
1. បញ្ចូលតម្លៃ 0.8 ក្នុង cell B2
2. ចុចលើ Home tab ក្នុង Number group រួចហើយចុចលើនិម្មត្តិសញ្ញា Percentage
aទម្រង់ Format Cells Dialog Box
1. ជ្រើសរើស cell C2
2. ចុចស្តាំរួចហើយ ចុចលើ Format Cells
a3. ឧទាហរណ៍ជ្រើសរើស លើ General ទម្រង់ជាលេខ number format
aចុចលើ OK
a