មេរៀនទី១៨: Excel-Find និង Replace

 មេរៀនទី១៨:  Excel-Find និង Replace

Find
1. ចុចលើ Home tab រួចចុលើ Find & Select, Find…
a2. វាយអក្សរដែលលោកអ្នកចង់បាន ដូចជា Brown
aបង្ហាញខាងក្រោម:
aReplace
1. លើ Home tab ចុចលើ Find & Select, Replace…
a2. វាយសរសេរអក្សរដែលលោកអ្នកចង់រក (Brown) ជំនួសដោយ (Brownhill)
a