មេរៀនទី១៩: Excel-Template

មេរៀនទី១៩:  Excel-Template

1. នៅលើព៌ណបៃតង File tab ចុចលើ New
2. ជ្រើសរើស​ template ណាមួយដែលចង់បានចុចលើ
a3. ជ្រើសរើស template ចុចលើវា ឧទាហរណ៍ Calendars
a4. ឬចុច download  យក template
a