មេរៀនទី២០: Excel- Data Validation

 មេរៀនទី២០:  Excel- Data Validation

ឧទាហរណ៍ Data Validation
aបង្កើត Data Validation Rule
1. ជ្រើសរើស cell C2
2. ចុចលើ Data tab រួចហើយចុច Data Validation
a3. ក្នុង Allow list ចុចលើ Whole number
4. នៅក្នុង Data list ចុច between
5. បញ្ចូលតម្លៃអប្ប Minimum និងអតិ Maximum
aបញ្ចូល សារ Input Message
១. បញ្ចូលចំណងជើង
២. បញ្ចូល សារ Input Message
aបង្ហាញ Error Alert
1. ឆែកបង្ហាញ error alert បន្ទាប់បានបញ្ចូល invalid data
2. បញ្ចូល ចំណងជើង
3. បញ្ចូល សារ Input Message
aលទ្ធផលនៃ Data Validation
a2. ព្យាយាមលេខខ្ពស់ជាង 10ឍ
a