វិធីប្តូរ Mac Drive ទៅ Windows

វិធីប្តូរ Mac-Formatted Drive ទៅ Windows Drive
2Windows 8.1
Mac  format drives ជា HFS+ file ដែលប្រព័ន្ធ Windows មិនអាចចូលប្រើបាន កម្មវិធីទន់បាន។ Mac បានបង្កើត EFI partition លើថាស drives ដែលមិនអាចលប់ចោលបាន ជាមួយកម្មវិធី ផ្សេង disk-partitioning tools ទៀតបាន។
Back Up ទិន្នន័យ Data ជាដំបូង

ជាដំបូង back up ទិន្នន័យលើថាស Mac-formatted drive ប្រសិនបើមានឯកសារសំខាន់លើវា។
Windows 8.1លប់ Mac Partitions, រួមទាំង EFI System Partition
ដំបូង បើក Windows Disk Management tool ចុច Windows Key + R ដើម្បីបើកប្រអប់ Run វាយ សរសេរ diskmgmt.msc ក្នុងប្រអប់ ហើយចុច Enter ដើម្បីបើកវា។ tool នេះអនុញ្ញាតលោកអ្នកគ្រប់គ្រង partitions លើថាស drives ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក  ប្រើ internal ឬ external ភ្ជាប់ USB។
Windows 8.1ទីតាំងថាស Mac drive ក្នុង list នៃថាស disk។  កំណត់អោយច្បាស់មួយណាជា Mac drive  ប្រសិនបើលបើ ខុសនឹងខូច partitions លើ drive។ លោកអ្នកអាចខូច file Windows ឬបាត់ទិន្នន័យ។ លោកអ្នកអាចចុចស្តាំលើ empty space ហើយជ្រើសរើស New Volume ដើម្បីបង្កើត partition និង format វាជាមួយ Windows NTFS ឬ FAT32 file systems។
Windows 8.1Mac drive មាន “EFI System Partition” លើវា។ partition នេះគឹជាសំគាល់ចំណាំ ការពារ ។ លោកអ្នកអាច ចុចស្តាំ លប់វា delete option និង disabled។ ដើម្បី erase partition នេះយើងនឹង ពេលនេះ Mac-formatted drive ជាថាស Disk 2។
Windows 8.1បន្ទាប់មកបើក Command Prompt ជា administrator ។ ធ្វើលើ Windows 8 ឬ  Windows 7 ចុចលើ Windows key វាយសរសេរ cmd  ហើយចុច Ctrl+Shift+Enter។
Windows 8.1វាយ diskpart ក្នុងសន្លឹក Command Prompt ចុច Enter។
Windows 8.1វាយ list disk នៅ DISKPART prompt ចុច Enter ដើម្បីមើលបញ្ជី នៃថាស disks ដែលភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រ។ រកមើលលេខ Mac disk ក្នុង list។  លោកអ្នកអាចគ្រោះថ្នាក់ ប្រសិនបើខុស drive ពេល ជ្រើសរើស ខុស disk ។
Windows 8.1វាយ select disk # ហើយចុច Enter ដើម្បីជ្រើសរើស Mac disk, replacing # ជាមួយលេខ Mac disk. ទីនេះ select disk 2
Windows 8.1