ដាក់ Password ការពារ Folder

បង្កើត Password ការពារ Folder ដោយមិនប្រើកម្មវិធី Software
មុនចាប់ផ្តើម លោកអ្នកត្រូវការបង្កើត folder មួយដែលនឹង ដាក់ password ការពារ folder។


2Windows 8.1
folder ថ្មី និង Text Document ថ្មីបានបង្កើត  ពី context menu។
Windows 8.1បើក document, ហើយ paste កូដដូចខាងក្រោម code ក្នុងមាតិកា contents នៃ document: លោកអ្នក សរសេរលើ text document ចម្លង copy កូដទាំងអស់ខាងក្រោម រួច ដាក់ file ចូលក្នុង folder។

 cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST “HTG Locker” goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p “cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private “HTG Locker”
attrib +h +s “HTG Locker”
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p “pass=>”
if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL
attrib -h -s “HTG Locker”
ren “HTG Locker” Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End
ប្តូរ PASSWORD_GOES_HERE text ជា password លោកអ្នកចង់បង្កើត។ រួចហើយ save file ដាក់ឈ្មោះ locker.bat។
Windows 8.1file ត្រូវបានរក្សា saved ជា batch file លោកអ្នកអាចលប់ delete original text file។
Windows 8.1រត់ batch file ដោយចុចពីរដងលើវា ដំបូងរត់វា វានឹងបង្កើត folder ដែលហៅថា Private។ ជាកន្លែងផ្ទុកអ្វីសំខាន់ ។ កាលណាលោកអ្នក បានបន្ថែម ទៅជា Private folder, រត់ locker.bat ម្តង។
Windows 8.1ចុចលើ “Y” key ហើយចុចលើ enter ដើម្បីចាក់ folder។
Windows 8.1លោកអ្នកមើល Private folder
Windows 8.1បញ្ចូល password
Windows 8.1វិធីមើល Files ដើម្បីមើល files លោកអ្នក uncheck ប្រអប់ “Show hidden files, folders, and drives” និង uncheck ប្រអប់ “Hide protected operating system files”។
Windows 8.1ពេលចុចនឹងបង្ហាញ warning message បង្ហាញ
Windows 8.1ប្រសិនបើភ្លេច លេខសម្ងាត់ ចុចស្តាំលើ locker.bat file ហើយជ្រើសរើស Edit។
Windows 8.1