វិធីដូរ MAC Address លើ OS

វិធីដូរ MAC Address លើ Windows, Linux និង Mac
2Windows 8.1

  • Static IP Assignment: Routers និងអនុញ្ញាតអោយផ្តល់ assign static IP addresses ទៅ កុំព្យូទ័រ របស់អ្នក។ កាលណាឧទាហរណ៍ មួយភ្ជាប់ វាទទួលលក្ខណ:ពិសេស IP address ប្រសិនបើ មាន MAC address។
  • MAC Address Filtering: ប្រព័ន្ធ Networks អាចប្រើ MAC address filtering អនុញ្ញាតអោយ ឧបករណ៍ ជាមួយលក្ខណ:ពិសេស MAC addresses ដើម្បីភ្ជាប់ទៅណែតវឺក network។
  • MAC Authentication: សេវា Internet service provider ខ្លះតម្រូវការកំណត់ ជាមួយ MAC address ហើយអនុញ្ញាតជាមួយ MAC address ដើម្បីភ្ជាប់ទៅ Internet។ លោកអ្នកអាចត្រូវការ ប្តូរ router ឬ MAC address របស់កុំព្យូទ័រដើម្បីភ្ជាប់។
  • Device Identification: តាម airport Wi-Fi network ជាច្រើន និង public Wi-Fi network ផ្សេងទៀតប្រើ MAC address របស់ឧបករណ៍ ដើម្បីកំណត់វា។ ឧទាហរណ៍ airport Wi-Fi network ដាក់អោយប្រើ free 30 នាទី ហើយ ហាម MAC address មិនអោយចូលក្នុង Wi-Fi ទៀត។ យើងអាចប្តូរ MAC address នឹងអាចទទួលបាន Wi-Fi ម្តងទៀត។

Windows 8.1Windows

network card ជាច្រើននឹងអនុញ្ញាតអោយ លោកអ្នកទទួល custom MAC address ពីការដំឡើង configuration panes ក្នុង Device Manager, ទោះបី network drivers មិនអាចផ្គត់ផ្គង់។

ដំបូងបើក Device Manager លើ Windows 8.1,ចុច Windows Key + X ហើយចុច Device Manager លើ Windows 7, ចុច Windows key,វាយ “Device Manager” រកមើលវា ហើយ Device Manager។ ទីតាំង network interface លោកអ្នកចង់ ផ្លាស់ប្តូរ under Network Adapters, ចុចស្តាំលើវា ហើយជ្រើសរើស Properties។
Windows 8.1ចុចលើ Advanced tab ហើយជ្រើសរើស Network Address ក្នុង list។
Windows 8.1ចំពោះ Linux លើ Ubuntu ចុចលើ network icon ខាងលើ panel, ចុច Edit Connections, ជ្រើសរើស network connection លោកអ្នកចង់កែប្រែ ហើយចុចលើ Edit។  លើ Ethernet tab, បញ្ចូល MAC address ថ្មី ក្រោម “Cloned MAC address” រួចហើយចុច save ។
Windows 8.1លើ network interface “eth0″ ចង់កែប្រែ MAC address ជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម:
sudo ifconfig eth0 down
sudo ifconfig eth0 hw ether xx:xx:xx:xx:xx:xx
sudo ifconfig eth0 up
Windows 8.1ដំឡើងតាម file under /etc/network/interfaces.d/ ឬ /etc/network/interfaces
បើកសន្លឹក Terminal (ចុច Command + Space, វាយ Terminal, ចុច Enter.) រត់ command, replacing en0 ជាមួយឈ្មោះរបស់ network interface និងបំពេញ MAC address:

sudo ifconfig en0 xx:xx:xx:xx:xx:xx

មាន network interface ពីរ en0 ឬ en1, ទៅតាម Wi-Fi ឬ Ethernet interface របស់ Mac រត់ ifconfig command ដើម្បីមើល list នៃ interfaces ប្រសិនបើមិនមានឈ្មោះរបស់ network interface។
Windows 8.1ឆែកមើលការភ្ជាប់ MAC address លើ network interface លើ Windows, រត់ ipconfig /all command ក្នុងសន្លឹក Command Prompt លើ Linux ឬMac OS X, រត់ ifconfig command។