មេរៀនទី២១: Excel- បោះពុម្ព Printing

មេរៀនទី២១:  Excel- បោះពុម្ព Printing

បោះពុម្ព Worksheet
1. ចុចលើ File tab រួចចុចលើ Print ឬ ចុច Crt+P
2. ដើម្បីមើលទំព័របោះពុម្ពចេញ ហើយចុចលើ ‘Next Page’ ឬ’Previous Page’ នៅខាង ក្រោមសន្លឹក។
a3. ដើម្បី  print worksheet ចុចលើប៉ូតុង Print button។
aការជ្រើសរើស Print
1. ដំបូងជ្រើសរើសលំដាប់នៃ cell ដែលលោកអ្នកចង់បាន print
2. បន្ទាប់មកនៅក្រោម Settings ជ្រើសរើស Print Selection
a