ចែកចាយ Printer អោយគ្រប់ OS

របៀបចែកចាយ Printers រវាង Windows, Mac និង Linux PC លើ  Network
2Windows 8.1
ជាមួយចែកចាយ file sharing, លោកអ្នកនឹងចូល Network and Sharing Center ក្នុង Windows Control Panel, ចុចលើ Change advanced sharing settings, ហើយ enable “file and print sharing.” Macs និង Linux PCs មិនអាចភ្ជាប់ទៅ homegroups និងប្រើលក្ខណ:ពិសេសចែកចាយក្នុង Windows, លោកអ្នកនឹងបង្កើត printer sharing។
Windows 8.1មើល Printers list ក្នុង Control Panel, ចុចស្តាំលើ printer លោកអ្នកចង់ចែកចាយ share, ហើយជ្រើសរើស Printer properties។
Windows 8.1ចុចលើ Sharing ហើយ enable sharing សម្រាប់ printer, នឹងទទួលឈ្មោះវា លោកអ្នកអាច ចែកចាយ printer sharing ពេលបង្កើត printer ថ្មី។
Windows 8.1ចែកចាយ Printer លើ Windows ចុចលើ Network option ដើម្បីបើកលើ local network។ ចុចពីរដងលើ Windows ឬ Linux PC ចែកចាយ printer ហើយលោកអ្នកនឹងឃើញវាចែកចាយ shared printers។ ចុចពីរដងលើ printer ដើម្បីបន្ថែមការដំឡើងវា។
Windows 8.1លោកអ្នកអាចប្រើប្រអប់ Add Printer ក្នុងប៉ាណែល Devices and Printers វានឹង scan ម៉ាស៊ីន printers ហើយងាយស្រួលលោកអ្នក បន្ថែម add វា។
Windows 8.1ប្រសិនបើបានចែកចាយ printer ពី Mac, លោកអ្នកនឹងដំឡើង Bonjour Print Services Apple  សម្រាប់ Windows និងប្រើ Bonjour Printer Wizard ដើម្បីបន្ថែម add printer ទៅ Windows system។
Windows 8.1ចែកចាយ Printer លើ Mac OS X Mac OS X មិនមានមធ្យោបាយណាដើម្បីចែកចាយ share printers ដោយប្រើស្តង់ដា Windows print sharing system, ដូច្នេះលោកអ្នកនឹងចែកចាយ printer របស់ Apple ដែលមាន Bonjour protocol។  Linux ក៍ដំណើរការជាមួយ Bonjour ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។  ចុចលើ Apple menu, ចុចលើ System Preferences, ហើយចុច Printers and Scanners ជ្រើសរើស printer លោកអ្នកចង់ចែកចាយ share ហើយចុច “Share this printer on the network” checkbox។
Windows 8.1ចុចលើប៊ូតុង Sharing Preferences ហើយពិនិត្យមើល Printer Sharing service ត្រូវបាន enabled ឬនៅ។
Windows 8.1អនុញ្ញាតចូល Shared Printer លើ Mac OS X ពី Printers & Scanners ចុច + button ហើយជ្រើសរើស Add Printer ឬ Scanner។ លោកអ្នកអាចបន្ថែម printers ពីប្រអប់ Print dialog — ចុចលើ Printer box ហើយចុច Add Printer ដើម្បីចូល dialog។
Windows 8.1ចុចលើ Windows icon, ជ្រើសរើស workgroup របស់កុំព្យូទ័រ Windows ជ្រើសរើស Windows PC sharing thprinter, រួចហើយ ជ្រើសរើស printer វាផ្ទាល់។ បន្ថែម shared printer ទៅប្រព័ន្ធ system និងបង្ហាញជា local printer។
Windows 8.1Printers បានចែកចាយពីកុំព្យូទ័រ Linux computers នឹង detected ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយបានផ្តល់ options កាលណា print វា។
Windows 8.1ចែកចាយ Printer លើ Linux យើងប្រើ Ubuntu 14.04 បើក System Settings  របស់ Ubuntu ដោយចុច icon ខាងលើ top bar ហើយជ្រើសរើស System Settings។ ចុច Printers icon និង printers លោកអ្នកបន្ថែម add នឹងបង្ហាញក្នុង list។ ចុច Server menu នៅខាងលើអេក្រង់ ហើយជ្រើសរើស Server Settings។
Windows 8.1ចុច “Publish shared printers connected to this system” checkbox ដើម្បី​ enable network ដែលចែកចាយ printer។
Windows 8.1ចុចស្តាំលើ printer ក្នុង list, ជ្រើសរើស Properties, ហើចុច Policies កំណត់អោយច្បាស់ Shared box ត្រូវបានដាក់ checked  ម៉ាស៊ីន printer នឹងចែកចាយ។
Windows 8.1អនុញ្ញាត Shared Printer លើ Linux បើក System Settings របស់ Ubuntu ហើយចុចលើ Printers icon។ ចុច Add ដើម្បី add printer   ថ្មី។
Windows 8.1ពង្រីក Network Printer ជ្រើសរើស Windows Printer ឆ្លងតាម SAMBA, ហើយជ្រើសរើស Browse button លោកអ្នកនឹងអាច មើល network printers ដែលភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀត។
Windows 8.1Ubuntu អាចមើលឃើញ printers shared ឆ្លង Bonjour ពី Mac ហើយនឹងបន្ថែម add វាដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
Windows 8.1Modern printers តែងតែដំឡើង Wi-Fi, លោកអ្នកអាចបង្កើតវាដោយផ្ទាល់ ទៅកុំព្យូទ័រទាំងអស់តាម smartphones, លើ network ។