មេរៀនទី១: ការណែនាំ Java

2តើ Java គឺជាអ្វី? Java គឺជាភាសាកម្មវិធី programming language និង platform
JavaPlatform ដែល hardware ឬ software environment ក្នុងកម្មវិធី រត់ ដំណើរការ ដូចជា platform មួយ។ កម្មវិធី Java មាន Runtime Environment ផ្ទាល់ (JRE) និងអនុគមន៍ API ត្រូវបានហៅថា platform។

ឧទាហរណ៍ Java
class Simple{
public static void main(String args[]){
System.out.println(“Hello Java”);
}
}

វាប្រើនៅកន្លែងណា? យោងតាមក្រុមហ៊ុន Sun ឧបករណ៍ 3 ពាន់លាន ឧបករណ៍ រត់ដំណើរការលើ java។ មានឧបករណ៍ជាច្រើន កំពុងប្រើជាមួយ java ដែលខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីកម្មវិធី:

 1. កម្មវិធី Desktop Applications ដូចជា acrobat reader, media player, កម្មវិធី antivirus ។ល។
 2. កម្មវិធី វ៉ិបសាយ Web Applications ដូចជា irctc.co.in, javatpoint.com ។ល។
 3. កម្មវិធី Enterprise Applications ដូចជាកម្មវិធីធានាគារ banking applications។
 4. Mobile
 5. ប្រព័ន្ធ Embedded System
 6. Smart Card
 7. Robotics
 8. Games ។ល។

ប្រភេទកម្មវិធី Java Applications មានបួនប្រភេទ កម្មវិធី ដែលអាចបង្កើតដោយ java:

1) កម្មវិធី Standalone Application វាគឺដូចជាកម្មវិធី  desktop application ឬសន្លឹក window-based application។ កម្មវិធី application យើងត្រូវការដំឡើងលើគ្រប់ម៉ាស៊ីន ដូចចា media player, antivirus ។ល។  AWT និង Swing ត្រូវបានប្រើ java សម្រាប់ standalone applications.

2) កម្មវិធី Web Application ម្មវិធី  application ដែលរត់លើ server និងបង្កើត dynamic page ត្រូវបានហៅថាជាកម្មវិធី  web application។ ឥឡូនេះ servlet, jsp, struts, jsf ។ល។ បច្ចេកវិទ្យាត្រូវបានប្រើ សម្រាប់កម្មវិធី  web applications ក្នុង java។

3) កម្មវិធី Enterprise Application កម្មវិធី  application ដែលត្រូវ បានបែងចែកជា banking applications ។ល។ វាមានសារ:សំខាន់ សុវត្តិភាព កំរិត ខ្ពស់ load balancing និង clustering។

4) កម្មវិធី Mobile Application ម្មវិធី  application ត្រូវបានបង្កើត កម្មវិធី mobile device។ ដែលសព្វថ្ងៃប្រើ Android និង Java ME ប្រើ សម្រាប់បង្កើតកម្មវិធី mobile application។

ប្រវត្តិនៃ Java ava ចាប់ពីក្រុម Green Team សមាជិក Java ធ្វើការងារ ច្រើនដើម្បីអភិវឌ្ឈន៍ភាសាសម្រាបឧបករណ៍ digital device ដូចជាបង្កើត set-top boxes, television។

1) James Gosling, Mike Sheridan, និង Patrick Naughton បានផ្តួចផ្តើមភាសា Java language project ក្នុងឆ្នាំ 1991។

2) បានរចនាសម្រាប់ប្រព័ន្ធ embedded systems ក្នុង electronic ដូចជាបង្កើត top boxes។

3) ដំបូវវាហៅ “Greentalk” ដោយ James Gosling មាន file extension ជា.gt។

4) ក្រោយមកគេហៅថា Oak ហើយបានអភិវឌ្ឃន៍ផ្នែកនៃ Green project។
Java

ហេតុអ្វីមានឈ្មោះថា Oak សម្រាប់ភាសា java language?

5) Oak គឺជានិតិសញ្ញា symbol ជ្រើសរើសដើមឈើធម្មជាតិ មានច្រើនប្រភេទដូចជា U.S.A., France, Germany, Romania ។ល។

6) ក្នុងឆ្នាំ 1995, Oak ត្រូវបានកែជាឈ្មោះ “Java” វិធីព្រោះវាមានចុះពាណិជ្ជកម្ម trademark ដោយ Oak Technologies។

មានប្រភេទ java version ជាច្រើនដែលបានប្រើ

 1. JDK Alpha and Beta (1995)
 2. JDK 1.0 (23rd Jan, 1996)
 3. JDK 1.1 (19th Feb, 1997)
 4. J2SE 1.2 (8th Dec, 1998)
 5. J2SE 1.3 (8th May, 2000)
 6. J2SE 1.4 (6th Feb, 2002)
 7. J2SE 5.0 (30th Sep, 2004)
 8. Java SE 6 (11th Dec, 2006)
 9. Java SE 7 (28th July, 2011)

លក្ខណ:របស់ Java

Java មានលក្ខណ:បានផ្តល់ ងាយស្រួលយល់

 1. Simple
 2. Object-Oriented
 3. Platform independent
 4. Secured
 5. Robust
 6. Architecture neutral
 7. Portable
 8. Dynamic
 9. Interpreted

10. High Performance

11. Multithreaded

12. Distributed


Simple

យោងតាម Sun, ភាសា Java language គឺងាយស្រួលព្រោះ:
      syntax គឺមានមូលដ្ឋានលើ C++ (ដូច្នេះងាយស្រួលសម្រាប់អ្នក programmer រៀនវាក្រោយពី C++)។

Object-oriented

Object-oriented មានន័យយើងរៀបចំកម្មវិធី software របស់យើងដូចជាការបញ្ចូលនៃប្រភេទ objects ទាំង data និង behaviour។
Object-oriented programming(OOPs) គឺជាវិធីសាស្រ្ត ដែលងាយបង្កើត software និង maintenance។
មូលដ្ឋាននស OOP គឺជា:
 1. Object
 2. Class
 3. Inheritance
 4. Polymorphism
 5. Abstraction
 6. Encapsulation

Platform ឯករាជ្យ

platform គឺជា hardware ឬ software environment ក្នុងកម្មវិធី program run។ វាមានពីរ ប្រភេទ នៃ platforms software-based និង hardware-based។ កម្មវិធី Java ផ្តល់ software-based platform។ កម្មវិធី  Java platform ពី platform ផ្សេងទៀត ហើយ software-based platform ដែលរត់ខាងលើ hardware-based platforms ផ្សេងទៀត។ វាមានពីសមាសធាតុ:

 1. Runtime Environment
 2. API(Application Programming Interface)

Java

 កូដ Java code រត់លើ multiple platforms ឧទាហរណ៍ Windows,Linux,Sun Solaris,Mac/OS ។ល។ កូដ Java code ត្រូវបាន compiled ក្នុង bytecode។ ដែល bytecode នេះជា platform ឯករាជ្យកូដ code វារត់លើ platforms ច្រើនដូចជា Write Once និង Run Anywhere(WORA)។

Secured

Java គឺមានសុវត្តិភាព:
 • No explicit pointer
 • កម្មវិធីរត់នៅក្នុង virtual machine sandbox.

Java

 • Classloader- បន្ថែមសុវត្ថិភាព security ដោយបំបែកជា package សម្រាប់បណ្តា classes នៃ local file system ពីទាំងនោះ បានបញ្ចូលពីប្រភពណែតវឺក។
 • Bytecode Verifier- ឆែកកូដ code fragment អាចចូលទៅ object។
 • Security Manager- កំណត់អ្វីពីប្រភព class មួយអាចអនុញ្ញាតដូចជាការអាន reading និងការសរសេរ ទៅ local disk។

Robust

គឺជា Java ប្រើគ្រប់គ្រង memory management។ គឺប្រមូលផ្តុំក្នុង java។

Architecture-neutral

មិនមានការ អនុវត្តន៍ លក្ខណ: ដូចជាទំហំ size។

Portable

អាចនាំ java bytecode ទៅ platform។

High-performance

Java គឺលឿនជាង ចាប់តាំងពី byte code ទៅជា native code នៅតែយឺត compiled language (ដូចជា C++)។

Distributed

យើងអាច បង្កើតបែងចែកកម្មវិធី application ក្នុង java។ RMI និង EJB ត្រូវបានបង្កើតសម្រាប់ ការបង្កើត distributed applications។ យើងអាចចូល file ដោយហៅវិធី ពីម៉ាស៊ីនផ្សេងទៀតលើ internet