មេរៀនទី២: Hello Java program

កម្មវិធីងាយនៃ Java

ក្នុងទំព័រនេះ យើងនឹងរៀន ពីរបៀបសរសេរកម្មវិធីងាយ នៃ java។ យើងអាចសរសេរងាយ hello java បន្ទាប់ពីដំឡើង JDK។ ដើម្បីបង្កើត កម្មវិធីងាយ java program លោកអ្នកបង្កើត class មួយដែលផ្ទុកវិធី ចម្បង។ អនុញ្ញាតអោយយប់ពីតម្រូវការជាដំបូង។

តម្រូវការសម្រាប់ Hello Java Example

ដើម្បីប្រត្តិបត្តិការ java program លោកអ្នកត្រូវការ

 • ដំឡើង JDK ប្រសិនលោកអ្នក មិនបានដំឡើងវា ចូលដោនឡូត download the JDK ហើយដំឡើងវា។
 • បង្កើត path ជា jdk/bin directory. http://www.javatpoint.com/how-to-set-path-in-java
 • បង្កើតកម្មវិធី java program
 • compile និងរត់ java program

ការបង្កើត hello java example

អនុញ្ញាតបង្កើត hello java program:

class Simple{

public static void main(String args[]){

System.out.println(“Hello Java”);

}

}

save file ជា Simple.java

To compile: javac Simple.java
To execute: java Simple

Output:Hello Java

ស្វ័យយល់កម្មវិធី java program

អនុញ្ញាតអោយ មើលន័យ class, public, static, void, main, String[], System.out.println()។

 • class keyword ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ប្រកាស declare class មួយក្នុង java។
 • public keyword គឺអនុញ្ញាតអោយអ្នកកែប្រែ ដែលតំណាង អ្នកទស្សនា វាមានន័យថាគឺមើលឃើញ ទាំងអស់។
 • static គឺជាពាក្ស ប្រសិនបើយើងប្រកាស declare វិធីផ្សេងដូចជា static វាគឺដឹងដូចជា static method។ សារ:សំខាន់នៃវិធី static method គឺមិនត្រូវការបង្កើត object ទៅ static method។
 • void គឺត្រឡប់ចូល ប្រភេទនៃវិធី method មានន័យថាវាមិនត្រឡប់ចូលទៅតម្លៃផ្សេង។
 • main តំណាំង startup នៃ program។
 • String[] args ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ command line argument។​ យើងនឹងរៀន ពេលក្រោយ។
 • System.out.println() ប្រើ print statement យើងនឹងរៀនអំពីការងារនៅក្នុង System.out.println statement ពេលក្រោយ។

ដើម្បីសរសេរកម្មវិធីងាយ program បើកលើ notepad ដោយចាប់ផ្តើម start menu -> All Programs -> Accessories -> notepad ហើយសរសេរកម្មវិធីងាយ បង្ហាញដូចខាងក្រោម:
Windows 8.1

ដូចបានបង្ហាញក្នុង diagram ខាងលើ សរសេរកម្មវិធីងាយរបស់ java ក្នុង notepad ហើយបានរក្សា saved វាជា Simple.java។ ដើម្បី compile ហើយរត់ program នេះយើងត្រូវការបើក command prompt ដោយ start menu -> All Programs -> Accessories -> command prompt

Javaដើម្បី compile ហើយរត់ program ខាងលើ ចូលទៅ directory ដំបូងជា c:\new សរសេរជា:
To compile:    javac Simple.java
To execute:    java Simple
តើមានវិធីប៉ុន្មានយ៉ាង សរសេរ java program
មានច្រើនវិធី ដើម្បីសរសេរ java program។
1) ដោយការផ្លាស់ប្តូរ sequence នៃអ្នកកែប្រែ modifiers, method prototype មិនត្រូវផ្លាស់ប្តូរ។
អនុញ្ញាតអោយមើលកូដ simple code នៃ main method។
static public void main(String args[])
2) subscript notation ក្នុង java array អាចប្រើបន្ទាប់ពីវាយ មុនពេលអថេរ ឬក្រោយ អថេរ។
អនុញ្ញាតអោយប្រើកូដ code ខុសគ្នាដើម្បីសរសេរ main method។
–    public static void main(String[] args)
–    public static void main(String []args)
–  public static void main(String args[])
3)  var-args ផ្តល់អោយ main method ដោយចុច 3 ellipses (dots)
អនុញ្ញាតកូដ simple code ដោយប្រ var-args ក្នុង main method យើងនឹងរៀនអំពី var-args ក្នុង Java New Features។
1.    public static void main(String… args)
4) មានសញ្ញា ក្បៀស semicolon នៅបញ្ចប់ របស់ class ក្នុង java គឺបានជ្រើសរើស។
អនុញ្ញាតមើលកូដ simple code។
class A{
static public void main(String… args){
System.out.println(“hello java4”);
}
};
Valid java main method signature
1.    public static void main(String[] args)
2.    public static void main(String []args)
3.    public static void main(String args[])
4.    public static void main(String… args)
5.    static public void main(String[] args)
6.    public static final void main(String[] args)
7.    final public static void main(String[] args)
8.    final strictfp public static void main(String[] args)
Invalid java main method signature
1.    public void main(String[] args)
2.    static void main(String[] args)
3.    public void static main(String[] args)
4.    abstract public static void main(String[] args)
ដោះស្រាយ error “javac មិនបានរៀបចំ internal ឬ external command” ?
ប្រសិនជាមានបញ្ហា ដូចជាបានបង្ហាញ ក្នុងរូបខាងក្រោម លោកអ្នកនឹងត្រូវការបង្កើត path។ ចាប់តាំងពី DOS មិនស្គាល់ javac ឬ java យើងត្រូវការបង្កើត path។ ដែល Path មិនមែនជាតម្រូវការក្នុងដូចជា ក្នុងករណីរក្សា save កម្មវិធីរបស់អ្នកខាងក្នុង jdk/bin folder។
Java