មេរៀនទី៣: Program internal

ពិស្តារពី Hello Java Program
ក្នុងទំព័រពីមុន យើងបានរៀនអំពី កម្មវិធីដំបូង ពីរបៀប compile រត់កម្មវិធី java program ដំបូង។
ទីនេះយើង នឹងរៀនអំពីការ compiling នឹងរត់ដំណើរការ java program។ មានហេតុការណ៍ អ្វីកើត ឡើង
ពេលរត់ compile time?ពេល compile time, java file ត្រូវបាន compile ដោយ Java Compiler ហើយ
ប្តូរកូដ java code ក្នុង bytecode។
Javaមានហេតុការណ៍អ្វីពេល runtime?

ពេល runtime, មានជំហានខាងក្រោម:

JavaClassloader: គឺជា subsystem របស់ JVM ដែលប្រើសម្រាប់ load class file។
Bytecode Verifier: ឆែកកូដ code fragment អាចចូលទៅ object។
Interpreter: អាន bytecode stream ហើយប្រត្តិបត្តិការ execute។
Q) តើលោកអ្នកអាចរក្សា save java source file ឈ្មោះផ្សេងជាងឈ្មោះ class name?
លោកអ្នកអាចមើលបង្ហាញខាងក្រោម:
JavaTo compile:    javac Hard.java
To execute:    java Simple
Q) តើលោកអ្នកអាចមាន class ច្រើនក្នុង java source file?
មើលការបង្ហាញខាងក្រោម:
Java