មេរៀនទី៤: របៀបបង្កើត path

របៀបបង្កើត path ក្នុង Java
path តម្រូវបង្កើតដោយប្រ tool ដូចជា javac, java ។ល។ ប្រសិនបើ លោកអ្នករក្សា save នៅក្នុង java source file នៅក្នុង jdk/bin directory ដែល path គឺតម្រូវអោយបង្កើត ព្រោះ tool នឹងកែប្រែ ក្នុង directory។ ប្រសិនបើមាន java file នៅខាងក្រៅ jdk/bin folder វាត្រូវការបង្កើត path របស់ JDK។
មានពីរមធ្យោបាយដើម្បីបង្កើត java path:
1.    temporary
2.    permanent
1) របៀបបង្កើត Temporary Path របស់ JDK ក្នុង Windows
ដើម្បីបង្កើត temporary path របស់ JDK លោកអ្នកត្រូវការធ្វើជំហានដូចខាងក្រោម:
•    បើក command prompt
•    copy path នៃ jdk/bin directory
•    សរសេរ command prompt: បង្កើត path=copied_path
ឧទាហរណ៍:
set path=C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_23\bin
អនុញ្ញាតមើលការដំឡើងដូចខាងក្រោម:
Java2) របៀបបង្កើត Permanent Path របស់ JDK ក្នុង Windows
ដើម្បីបង្កើត permanent path របស់ JDK លោកអ្នកត្រូវការធ្វើតាមជំហានដូចខាងក្រោម:
•    ចូល MyComputer properties -> advanced tab -> environment variables -> new tab of user variable -> សរសេរឈ្មោះ path -> សរសេរ path of bin folder in variable value -> ok -> ok -> ok
ឧទារហណ៍:
ចូលក្នុង MyComputer properties
Javaចុចលើ advanced tab
Javaចុចលើ environment variables
Javaចុចលើ new tab of user variables
Javaសរសេរឈ្មោះ path in variable name
JavaCopy the path of bin folder
Java7)paste path of bin folder in variable value
Java8)click on ok button
Java9)click on ok button
Java