មេរៀនទី៥: JDK, JRE និង JVM

ភាពខុសគ្នារវាង JDK, JRE និង JVM
ស្វ័យយល់ពី ភាពខុសគ្នារវាង JDK, JRE និង JVM គឺមានសារ:សំខាន់ក្នុង Java។ យើងបានសង្ខេបពី JVM
ប្រសិនបើលោកអ្នក ចង់ដើម្បីទទួលពិស្តារ ចំណេះដឹងនៃ Java Virtural Machine មើលមេរៀនមូលដ្ឋាន នៃភាពខុសគ្នារវាង JDK, JRE និង JVM។
VM
JVM (Java Virtual Machine) វាមានលក្ខណ:ពិសេសដែលផ្តល់ runtime environment ក្នុង java bytecode អាចប្រត្តិបត្តិ។
JVM សម្រាប់ hardware និង software platforms. JVM, JRE និង JDK ជា platform ឯរាជ្យ។
JVM performs មានកិច្ចការចម្បងខាងក្រោម:
•    Loads code
•    Verifies code
•    Executes code
•    Provides runtime environment

JRE
JRE គឺជាពាក្សដើមនៃ Java Runtime Environment វាប្រើដើម្បីផ្តល់ runtime environment វាគឺអនុវត្តន៍ JVM។
JavaJDK
JDK គឺជាពាក្ស Java Development Kit វាមានផ្ទុក JRE + development tools។
Java