មេរៀនទី៧: អថេរ និង Datatype

យើងនឹងរៀនអំពី អថេរ និង java data type។ អថេរគឺជាឈ្មោះរបស់ទីតាំង memory។ វាមានបី ប្រភេទ នៃបណ្តាអថេរ: local, instance និង static។ មានពីរប្រភេទនៃ datatypes ក្នុង java, primitive និង non-primitive។
អថេរ
អថេរគឺជាឈ្មោះ ស្ថិតនៅក្នុង memory។
Java1.    int data=50;//Here data is variable
ប្រភេទអថេរ
មានបីប្រភេទអថេរក្នុង java
•    អថេរតំបន់ local variable
•    អថេរ instance variable
•    អថេរ static variable
Javaអថេរ Local Variable
អថេរមួយ ត្រូវបានប្រកាស ក្នុង method ត្រូវបានហៅថាអថេរតំបន់ local variable។
អថេរ nstance Variable
គឺជាអថេរដែល ប្រកាស់ក្នុង class ប៉ុន្តែខាងក្រៅ method ត្រូវបានហៅថា អថេរ instance variable . វាមិនបានប្រកាសដូច static។
អថេរ Static variable
អថេរ ត្រូវបានប្រកាសដូចជា static វាមិនដូចជា local.
ឧទាហរណ៍ការស្វែងយល់ពីប្រភេទអថេរ
class A{
int data=50;//instance variable
static int m=100;//static variable
void method(){
int n=90;//local variable
}
}//end of class
ប្រភេទ Data Types ក្នុង Java
ក្នុង java, មានពីរប្រភេទនៃ data types
•    primitive data types
•    non-primitive data type
Java

ប្រភេទ Data Type

Default Value

Default size

boolean false 1 bit
char ‘\u0000’ 2 byte
byte 0 1 byte
short 0 2 byte
int 0 4 byte
long 0L 8 byte
float 0.0f 4 byte
double 0.0d 8 byte

ប្រព័ន្ធយូនីកូដ Unicode System
Unicode គឺជាស្តង់ដាអក្សអន្តរជាតិ universal international standard character ដែលមានសមត្ថភាព តំណាង សរសេរភាសាលើពភពលោគ្នា។

ហេតុអ្វីបានជា java ប្រើ Unicode System?
ពីមុន Unicode មានស្តងដារភាសាច្រើន:
•    ASCII (American Standard Code for Information Interchange) សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក United States។
•    ISO 8859-1 សម្រាប់ Western European Language។
•    KOI-8 សម្រាប់រ៉ូស៊ី Russian
•    GB18030 and BIG-5 សម្រាប់ចិន Chinese និងផ្សេងទៀត។
មូលហេតុបណ្តាលអោយមានពីរបញ្ហា:
1.    លក្ខណ:ពិសេសតម្លៃកូដ code value ទាក់ទងនឹង letters ក្នុងស្តងដាភាសា language standard។
2.    កូដសម្រា់ភាសារ ជាមួយអក្សរធំ បង្កើតអថេរ variable length។ Some common
ដើម្បីដោះស្រាយ បញ្ហាទាំងនេះ មានស្តង់ដាភាសាថ្មី ត្រូវបានអភិវឌ្ឈ Unicode System។
អក្សរមាន 2 byte។
lowest value:\u0000
highest value:\uFFFF