មេរៀនទី៨: ប្រមាណវិធីក្នុង java

ប្រមាណវិធី ក្នុង java គឺជានិម្មសញ្ញា ដែលត្រូវបានប្រើ ដើម្បីកំណត់ ប្រត្តិបត្តិការ។ មានប្រភេទប្រមាណវិធីក្នុង java ដូចជា ប្រមាណវិធី arithmetic, ប្រមាណវិធី relational, ប្រមាណវិធី shift, ប្រមាណវិធី bitwise, ប្រមាណវិធី ternary និងប្រមាណវិធី assignment។

ប្រមាណវិធី

អាទិភាព

postfix expr++ expr
unary ++exprexpr +exprexpr ~ !
multiplicative * / %
additive + –
shift << >> >>>
relational < > <= >= instanceof
equality == !=
bitwise AND &
bitwise exclusive OR ^
bitwise inclusive OR |
logical AND &&
logical OR ||
ternary ? :
assignment = += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>= >>>=

ប្រយោជន៍ក្នុងកម្មវិធី Programs:
ដូចជាចំនួន ហ្វាក់តូរីយ៉ែល factorial number, prime number, សេរី fibonacci series ។ល។
1) Program នៃចំនួន factorial number
class Operation{
static int fact(int number){
int f=1;
for(int i=1;i<=number;i++){
f=f*i;
}
return f;
}
public static void main(String args[]){
int result=fact(5);
System.out.println(“Factorial of 5=”+result);
}
}

2) Program នៃសេរី fibonacci series.
class Fabnoci{
public static void main(String[] args)
{
int n=10,i,f0=1,f1=1,f2=0;
for(i=1;i<=n;i++)
{
f2=f0+f1;
f0=f1;
f1=f2;
f2=f0;
System.out.println(f2);
}
}
}
3) Program នៃចំនួន armstrong number។
class ArmStrong{
public static void main(String…args)
{
int n=153,c=0,a,d;
d=n;
while(n>0)
{
a=n%10;
n=n/10;
c=c+(a*a*a);
}
if(d==c)
System.out.println(“armstrong number”);
1.        else
2.        System.out.println(“it is not an armstrong number”);
3.
4.       }
5.    }

4) Program ឆែកនៃចំនួន palindrome number។
class Palindrome
{
public static void main( String…args)
{
int a=242;
int  n=a,b=a,rev=0;
while(n>0)
{
a=n%10;
rev=rev*10+a;
n=n/10;
}
if(rev==b)
System.out.println(“it is Palindrome”);
else
System.out.println(“it is not palinedrome”);

}
}

5) Program of swapping two numbers without using third variable.
class SwapTwoNumbers{
public static void main(String args[]){
int a=40,b=5;
a=a*b;
b=a/b;
a=a/b;

System.out.println(“a= “+a);
System.out.println(“b= “+b);

}
}

6) Program of factorial number by recursion
class FactRecursion{

static int fact(int n){
if(n==1)
return 1;

return n*=fact(n-1);
}

public static void main(String args[]){

int f=fact(5);
System.out.println(f);
}
}