មេរៀនទី១៦: Covariant Return

ប្រភេទ covariant return ដែលជា return type ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុង subclass។

ឧទាហរណ៍នៃ Covariant Return Type

class A{

A get(){return this;}

}

class B1 extends A{

B1 get(){return this;}

void message(){System.out.println(“welcome to covariant return type”);}

public static void main(String args[]){

new B1().get().message();

}

}

Output:welcome to covariant return type

.